ติดต่อเรา
 รู้ทันการสูงวัย : ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน
18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-009-05-2566 จำนวน 12.0 หน่วยกิต
 
 
   
ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคต่าง ๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไขข้อ เป็นต้น ปัญหาของการที่มีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจึงได้รับความสนใจอย่างมากที่จะหาวิธีควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจุบันการลดน้ำหนักมีแนวทางที่หลากหลาย เช่น การลดพลังงานจากอาหาร การควบคุมน้ำหนักโดยการจดบันทึกอาหาร การจำกัดช่วงเวลาในการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้ยา สมุนไพร และอาหารเสริม
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ระบบเผาผลาญมีการทำงานลดลง ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีภาวะน้ำหนักเกิน นำไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ แต่จากการที่ผู้สูงอายุมีการเสื่อมถอยของอวัยวะต่าง ๆ การลดน้ำหนักในผู้สูงอายุจึงต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังอาจพบปัญหาจากการมีน้ำหนักตัวลดลงในผู้สูงอายุได้ด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การขาดสารอาหารที่จำเป็นและเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้เช่นกัน ดังนั้นการควบคุมน้ำหนักตัวของผู้สูงอายุให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มากหรือน้อยเกินไป จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะพบว่าเทคนิควิธีการต่าง ๆ สามารถลดน้ำหนักลงได้ แต่ก็มักเป็นเพียงระยะเวลาไม่นานเพราะไม่สามารถทำพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ยังพบผลกระทบของการเลือกวิธีการลดน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียตามมาทั้งค่าใช้จ่าย ศักยภาพในการทำงาน หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาการควบคุมความอยากอาหารและสมดุลพลังงาน พฤติกรรมการดำเนินชีวิต การเลือกบริโภคอาหาร การอ่านฉลากโภชนาการ สารอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการใช้ยาในการควบคุมน้ำหนัก จะทำให้สามารถเลือกวิธีการควบคุมน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และยั่งยืน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “รู้ทันการสูงวัย : ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการปรับพฤติกรรมและการใช้ยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิด รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขได้

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 170 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Email: narumon.sak@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 0-2644-8703  โทรศัพท์ :หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ Email: supattra.kon@mahidol.edu โทรศัพท์ 087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 2,500.00 THB
ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 800.00 THB
ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 3,000.00 THB
ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย ควบคุมน้ำหนัก หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18/1/2566 13:45น.
- ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 24/1/2566 13:7น.
- โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย การควบคุมน้ำหนัก 14.3.66 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14/3/2566 13:28น.
   


 
https://tinyurl.com/2fa2dd8p ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C174-0001 ภญ. อาทิมนต์ วุฒิ**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
2 C174-0002 ผศ.ภญ. ฟ้าใส จันท********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
3 C174-0003 ภญ. ปิยะนาถ แสงม** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
4 C174-0004 ภญ. ดวงนภา ธีรา******* ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
5 C174-0005 ภญ. สุดสิริ ชาญณ**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
6 C174-0006 ภญ. ศิราพร วาทิ***** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
7 C174-0007 ภญ. ชนิกานต์ เนีย**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
8 C174-0008 ภญ. พัชรี เจริ********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
9 C174-0009 ภญ. ศิริพร กิตต********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
10 C174-0010 ภญ. สุมาลิน ศีลพ****** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
11 C174-0011 นางสาว รุ่งอรุณ คงดี ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
12 C174-0012 รศ.ภญ. ดวงดาว ฉันท****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
13 C174-0013 ศ.ภญ. ลีณา สุนท**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
14 C174-0014 อ.ภญ. ชุติมา เพชร******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
15 C174-0015 ภญ. วีณา พร้อ********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
16 C174-0017 อ.ภญ. มนทยา สุนั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
17 C174-0018 ภก. รักษ์กิจ พฤกษ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
18 C174-0019 ภญ. รัศรินทร์ สุวร******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
19 C174-0021 ภญ. กนกอร มีพร*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
20 C174-0022 ภญ. ธีรารัตน์ แทนข* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
21 C174-0023 รศ.ภญ. ยุวดี วงษ์******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
22 C174-0024 ภญ. วัฒนา ณัฏฐ**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
23 C174-0025 รศ.ภญ. วริสรา ปาริ********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
24 C174-0026 ภก. สันต์ ดอรอ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
25 C174-0029 ภญ. ศรัญญา ตันต************ ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
26 C174-0030 ภก. พลศักดิ์ อันท**** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
27 C174-0032 ภก. สมยศ ศรีข********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
28 C174-0033 ภญ. สิริลักษณ์ พาปร*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
29 C174-0034 ภญ. พัชรินทร์ ดอรอ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
30 C174-0035 ภญ. พิชญสินี เปีย****** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
31 C174-0037 ภก. ณัฐนันท์ ดีปู* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
32 C174-0038 ภญ. ณัชรัตน์ สีสุ***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
33 C174-0039 ภญ. อุดมลักษณ์ สุขส*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
34 C174-0040 น.ต. ปริวัฒณ์ อารี**** ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
35 C174-0042 ภญ. บุญธิดา ไกรเ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
36 C174-0043 ภญ. วารี ลิมป********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
37 C174-0044 ภญ. พรทิพย์ เล็ก***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
38 C174-0046 ภก. ณฐพล ทรัพ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
39 C174-0047 ภก. อัมพร นาคเ******* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
40 C174-0049 ผศ.ภญ. จิราพร เลื่************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
41 C174-0050 ผศ.ภญ. บุญธิดา มระก** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
42 C174-0051 รศ.ภญ. วิลาสินี หิรั************ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
43 C174-0052 ภก. พงศกร จีนก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
44 C174-0053 ภก. เอกรัตน์ วงษ์***** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
45 C174-0054 อ.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
46 C174-0055 ภญ. สรวีย์ สุริ******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
47 C174-0057 ภญ. สุชาดา สุบง** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
48 C174-0059 ภญ. จันทิมา อุทา********* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
49 C174-0060 ภก. ณัฐพร พยัค***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
50 C174-0061 ภญ. พิไลพรรณ งามล***** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
51 C174-0062 ผศ. ดร. ภญ. วรวรรณ กิจผ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
52 C174-0063 ผศ. ดร. นรรฆวี แสงก*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
53 C174-0064 อ.ดร.ภก. วสุ ศุภร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
54 C174-0065 ผศ. ดร. ยิ่งรัก บุญด********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
55 C174-0066 อ. ดร. ภญ. ชญานิน กีรต******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
56 C174-0067 อ. ดร. ภญ. กัลยาณี โตนุ** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
57 C174-0068 ภญ. เพ็ญพิชชา อ่อน****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
58 C174-0071 ภก. สมศักดิ์ วัจฉ****** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
59 C174-0072 ภญ. พิมพ์ทอง ชนะช** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
60 C174-0073 ภญ. ชุติวรรณ ศรีศ********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
61 C174-0074 ภญ. ชินีกาญจน์ วิริ******* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
62 C174-0077 ภก. ศาศวัต วิศา******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
63 C174-0078 ภญ. กุลวดี สกุล*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
64 C174-0080 พญ. เพชรไพลิน พงษ์******** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
65 C174-0083 ภญ. ศรินรัตน์ วงศ์********** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
66 C174-0087 พญ. กฤชยา มาลา ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
67 C174-0088 พญ. หนึ่งฤทัย สุรั******* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
68 C174-0092 นางสาว รจิรา สายเ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
69 C174-0093 ภญ. สุพร จารุ*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
70 C174-0094 พญ. วราลี ฉัต******* ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
71 C174-0095 ภญ. ณัฐนันท์ ผ่าน******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
72 C174-0096 ภญ. ปิยะพรสร ว่อง******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
73 C174-0098 ศ.ดร.ภญ. จงจิตร อังค******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
74 C174-0099 ภญ. วารี จตุร******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
75 C174-0100 ภญ. เอลิซาเบธ ด** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
76 C174-0101 รศ. บุญเทียม คงศั********** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
77 C174-0102 รศ.ภญ. วิสุดา สุวิ******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
78 C174-0103 รศ. เพ็ญโฉม พึ่ง**** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
79 C174-0106 นางสาว จิรภิญญา เบญจ*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
80 C174-0107 นางสาว ณัฐสรา รอดเ******* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
81 C174-0108 ภก. มหัศจรรย์ เลิศ************ ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
82 C174-0111 นาง จันทรกานต์ คีรี*** ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C174-0016 นางสาว ศิรินทร์ สิทธ********** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
2 C174-0020 ภญ. ณิชา สุริ******** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
3 C174-0027 ภญ. ผุสสดี สร้อ******* (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
4 C174-0028 ภก. ยศนนท์ พัฒน******** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
5 C174-0031 ภญ. ทิวาวรรณ ธูปเ**** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
6 C174-0036 ภญ. นูรีนา ปาแม*** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
7 C174-0041 ภญ. นภภัค ใจภั*** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
8 C174-0045 ภญ. วรวรรณ บุญโ* (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
9 C174-0048 ภญ. ชุดายุ นาเจ*** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
10 C174-0056 ภก. บุญดิศย์ วงศ์****** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
11 C174-0058 ภญ. จริงใจ อารี**** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
12 C174-0069 ภญ. ศุภกาญจน์ เลิศ********** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
2500.0 THB
13 C174-0070 ภญ. นภา ติยะ********** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
2500.0 THB
14 C174-0075 ภญ. ณัฏฐินี อนัน**** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
2500.0 THB
15 C174-0076 ภญ. นัฏฐ์ภัสสร ชาติ******** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
2500.0 THB
16 C174-0079 ภญ. ธฤตา กิติ******** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
17 C174-0081 ภญ. อรอนงค์ เหล่******* (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
18 C174-0082 ภญ. พิมรำไพ แสงอ***** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
19 C174-0084 นางสาว สุจิตรา เหลา********* (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
20 C174-0085 นางสาว สุวจี วิจิ******* (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
21 C174-0086 พว. สุนารัตน์ ยอดร*** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
22 C174-0089 นางสาว ศุภกานต์ คำแด* (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
23 C174-0090 นางสาว จารุณี อิฎฐ***** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
24 C174-0091 นางสาว ศิริลักษณ์ ศักด***** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
25 C174-0097 ภญ. รัตนา เอื้*********** (online) ฟังบรรยายที่ห้องประชุม ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
2500.0 THB
26 C174-0104 พญ. อาทิตยา ลิ่ว******** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
27 C174-0105 นางสาว พิชาพัทธ์ โสดา***** (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THB
28 C174-0110 ภญ. นัชชาพร ตั้ง************ (online) ฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
800.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0
ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**สถานะการณ์ราคายาในประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศา...
ต้อลม-ต้อเนื้อ
อาจารย์ ดร.ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาว...
โควิด-19 กับ ภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
อาจารย์ ดร. กภญ.ยิ่งรัก บุญดำ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ...
อันตรายจากยาตกค้างในสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุ...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554