การประชุมวิชาการ เรื่อง Pain Point in Pharmaceutical Care: Unraveling and Counseling Approach
วันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-001-03-2566 จำนวน 13.75 หน่วยกิต
 
 
   
งานบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) เป็นความรับผิดชอบของเภสัชกรโดยตรง ในยาที่ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับ เพื่อมุ่งหวังให้ได้ผลการรักษาตามเป้าหมาย ลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญประการหนึ่งคือ การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การค้นหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา เพื่อยังคงได้รับผลจากการรักษาตามเป้าหมายของการรักษาที่วางไว้ โดยจำเป็นต้องทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเช่นกัน
การให้คำปรึกษาทางยา และ/หรือคำแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ช่วยป้องกัน และ/หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาได้ การนำองค์ความรู้ตั้งแต่พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรม ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์ (pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อนำมาวางแผนการรักษาและป้องกันการเกิดปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา โดยเน้นในส่วนของการให้คำปรึกษาทางยาเป็นสำคัญ เพื่อมุ่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ยาโดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิชาการ จึงมีความสำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งเภสัชกร แพทย์ และพยาบาลจะได้ตระหนัก และนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ ทั้งในส่วนของการใช้ยา การวางแผนการติดตามประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ยา การให้คำปรึกษาทางยาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 400 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: mupyclin.conference@gmail.com  โทรศัพท์ :โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2644-8694 หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทรศัพท์ 087-559-7393 E-mail: supattra.kon@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไปประชุมที่คณะเภสัชศาสตร์ 3,500.00 THB
บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ 1,500.00 THB
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมที่คณะเภสัชศาสตร์ 3,000.00 THB
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมถ่ายรูปและสแกนหลักฐานการชำระเงินมาทางระบบออนไลน์ (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- การประชุมวิชาการ Pain Point in Pharmaceutical Care 11.11.65 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/11/2565 8:16น.
- ขอเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ Pain Point in Pharmaceutical Care หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/11/2565 18:22น.
- ขออนุมัติจัดประชุม Pain point in Pharmaceutical Care หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 11/11/2565 18:22น.
   


 

https://tinyurl.com/2bm66ffr ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C172-0001 ภญ. ชนิกานต์ เจิด******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
2 C172-0002 ภญ. สิริลักษณ์ พาปร*** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
3 C172-0003 ภญ. จุฑารัตน์ โรจน**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
4 C172-0005 ภญ. มัลลิกา ชมนา*** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
5 C172-0007 ภญ. กชภรณ์ สินธ****** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
6 C172-0009 ภญ. นิภาพร เปล่**** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
7 C172-0010 ภญ. ธนัญญา ประส***** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
8 C172-0012 ภญ. ศิตาพร ยังค* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
9 C172-0015 ภญ. จีรนันท์ ตันเ********** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online
10 C172-0016 ภก. ชิดตะวัน หิรั******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
11 C172-0017 ดร.ภญ. ศุภรัตน์ สุวิ********* ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
12 C172-0021 อ.ภก. กฤษฎา ศักด******** ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C172-0023 ดร. ภก.สราวุฒิ โพธิ**** ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ online 1000.0 THB
2 C172-0025 ภญ. ปวิตรา พูลบ*** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online 1500.0 THB
3 C172-0026 ภญ. นุชนารถ กลับ******** บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์ online 1500.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C172-0004 ภก. นิอัซมี นิเล** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
2 C172-0006 ภญ. ชญาดา ช่าง**** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
3 C172-0008 ภญ. ชุติวรรณ ราชค* (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
4 C172-0011 ภญ. เพ็ญนภา ศรีห**** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมที่คณะเภสัชศาสตร์
3000.0 THB
5 C172-0013 ภก. ธีรนันท์ นาคท***** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
6 C172-0014 ภญ. ดรุณี ขจรเ*** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
7 C172-0018 ภญ. วรลักษณ์ ฤทธิ**** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
8 C172-0019 ภญ. ปภัสรา วรรณ*** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THB
9 C172-0020 ภญ. ซูไมรอต อาแว (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
10 C172-0022 ภญ. นทกัญ ยอดร**** (online) บุคคลทั่วไปประชุมผ่านระบบออนไลน์
1500.0 THB
11 C172-0024 ภญ. อาฟาฟ วาเต** (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-450910-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมถ่ายรูปและสแกนหลักฐานการชำระเงินมาทางระบบออนไลน์ (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ปอบิด พิชิตสรรพโรคได้จริงหรือ?
รองศาสตราจารย์ รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเ...
แคลเซียม .. สาระน่ารู้
พิชญ์ภิญญาณ์ แก้วปานันท์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภ...
ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars)
ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา...
Trans-fatty acids in fried foods and baked foods
Associate Professor Vimol Srisukh, Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Thailand ### Trying to sta...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554