Pharmacy Review and Update Series 2021: Pharmacotherapy of the Eye
วันที่ 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผ่านทางระบบออนไลน์ Cisco Webex Events

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-017-08-2564 จำนวน 18.0 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
วิทยาการด้านยาในปัจจุบันต้องอาศัยการบูรณาการความรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในด้านดังกล่าวยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการที่จะต้องทบทวนความรู้ในเชิงบูรณาการและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานในอาชีพของตนเองในทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2553 และมีแผนการจัดประชุมในลักษณะเป็นรายปี ในแต่ละปีจะมีปรัชญาการประชุมที่เหมือนกัน คือ เน้นการบูรณาการ แต่เนื้อหาการประชุมอาจจะแตกต่างกันออกไปตามศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปี พ.ศ. 2564 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมที่เน้นการดูแลการใช้ยาที่ใช้รักษาโรคหรือความผิดปกติของตาและการมองเห็นขึ้น ซึ่งเนื้อหาการประชุมได้ครอบคลุมสรีรวิทยา พยาธิสรีรวิทยา การวินิจฉัย และแนวทางการรักษาโรคของตาและการมองเห็น ได้แก่ การติดเชื้อของเปลือกตา การมองภาพไม่ชัด โรคจุดภาพชัดที่จดตาเสื่อม ภาวะเบาหวานขึ้นตา โรคต้อหิน โรคภูมิแพ้ของตา การติดเชื้อของเยื่อบุตาขาว โรคตาแห้ง และกลุ่มอาการทางตาที่เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์ รวมถึงโรคทางอายุรกรรมอื่น ๆ ที่มีอาการแสดงของตาและการมองเห็นร่วมด้วย คือ โรคปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดไมแอสทีเนียกราวิส นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเนื้อหาในประเด็นทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยาของยาที่ใช้รักษาโรคของตาและการมองเห็นด้วย ได้แก่ องค์ประกอบทางเภสัชกรรมในยาหยอดตา คุณสมบัติทางเภสัชกรรมของน้ำตาเทียม ข้อดีข้อเสียของสารกันเสียในผลิตภัณฑ์ยาหยอดตา ยาหยอดตาที่มีส่วนประกอบของยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การฉีดยาที่มีฤทธิ์ต้านการเกิดหลอดเลือดผิดปกติเข้าวุ้นลูกตา ยาประเภทต่าง ๆ ที่มีฤทธิ์ลดความดันในลูกตา ยาที่มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างน้ำตา และอาการไม่พึงประสงค์ของยาชนิดต่าง ๆ ต่อการทำงานของตาและการมองเห็น รวมถึงการใช้สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ เช่น วิตามิน เกลือแร่ ในการรักษาหรือป้องกันภาวะเจ็บป่วยข้างต้น


คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้ดำเนินการส่ง Meeting Link ให้ทาง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ดังนั้นโปรดตรวจสอบ E-mail ของท่าน

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจที่ลงทะเบียนประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 350 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.087-559-7393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 0-2354-4316 Email: thosawan.ium@mahidol.ac.th

ค่าลงทะเบียน:

บุคคลทั่วไป 1,500.00 THB
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สำหรับศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดระบุรหัสนักศึกษา จำนวน 7 หลัก ในหลักฐานการชำระเงิน
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “PHARMACY REVIEW AND UPDATE SERIES” โดยสามารถโอนผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร Online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ PRUS 2021 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/7/2564 8:35น.
- ขออนุมัติจัดประชุม Pharmacy Review and Update Series 2021 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 9/7/2564 9:35น.
- โครงการ Pharmacy Review and Update Series 2021 30.7.64 หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30/7/2564 13:59น.
- วิธีการติดตั้ง+Cisco+Webex+Meeting+For+Windows หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/8/2564 9:19น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+android หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/8/2564 9:19น.
- วิธีการติดตั้งและใช้งาน+Cisco+Webex+Meeting+for+IOS หากเปิดไฟล์นี้ไม่ได้คลิกที่นี่ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6/8/2564 9:19น.
   


 

Unauthorized ...

IP Address: 10.8.51.2:60927
MAC Address:
Server Time: 2021-09-23 07:26:49
Auth Result: The proxy server blocked the external users' connections.

" target="_blank">

Unauthorized ...

IP Address: 10.8.51.2:60927
MAC Address:
Server Time: 2021-09-23 07:26:49
Auth Result: The proxy server blocked the external users' connections.

" border="0" alt="

Unauthorized ...

IP Address: 10.8.51.2:60927
MAC Address:
Server Time: 2021-09-23 07:26:49
Auth Result: The proxy server blocked the external users' connections.

" />

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C160-0001 ภญ. ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช บุคคลทั่วไป online -
2 C160-0002 ภญ. ศุภกาญจน์ เลิศกิ่งกาญจนา บุคคลทั่วไป online -
3 C160-0003 ภญ. นภา ติยะวัฒน์วิทยา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
4 C160-0004 ภญ. สินีนาถ แซ่โค้ว ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
5 C160-0005 ภญ. ชินีกาญจน์ วิริยะชัยพร ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
6 C160-0006 ภญ. กมลวรรณ ดำรงค์พิวัฒน์ บุคคลทั่วไป online -
7 C160-0007 ภก. ไชยวัฒน์ ไชยสุต บุคคลทั่วไป online -
8 C160-0008 ภก. ชัยณรงค์ วิจิรัมย์ บุคคลทั่วไป online -
9 C160-0010 ภญ. สุเพ็ญพร อักษรวงศ์ บุคคลทั่วไป online -
10 C160-0011 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร บุคคลทั่วไป online -
11 C160-0013 ภญ. กาญจนาภลินี สิทธิเศรษฐ์กุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
12 C160-0014 ภก. อลงกฤช ภัทรภูรี ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
13 C160-0015 ภญ. วรนิษฐา ศรีวัฒนาวานิช ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
14 C160-0016 ภญ. หนึ่งฤทัย พื้นผา บุคคลทั่วไป online -
15 C160-0017 ภก. นัฐพล ทรัพย์สมวงศ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
16 C160-0018 ภญ. วัชรี ประดิษฐ์วิทยา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
17 C160-0019 ภญ. รัศมี ผ่องศรีสุข ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
18 C160-0020 ภญ. เสาวนีย์ สาสนอ่ำ บุคคลทั่วไป online -
19 C160-0021 ภก. ประธาน จานุสรณ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
20 C160-0022 ผศ.ดร. อรสา สุริยาพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
21 C160-0023 ภญ. จันทนา ขนบธรรมชัย บุคคลทั่วไป online -
22 C160-0024 ภก. นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา บุคคลทั่วไป online -
23 C160-0025 ภญ. อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา บุคคลทั่วไป online -
24 C160-0026 นางสาว กชกร ไหมศรีขาว บุคคลทั่วไป online -
25 C160-0027 ภก. วิชญ์ภัทร ธรานนท์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
26 C160-0029 ภญ. ศีลจิต อินทรพงษ์ บุคคลทั่วไป online -
27 C160-0030 นางสาว ฐิตาพร สถิตย์ธรรม บุคคลทั่วไป online -
28 C160-0031 ภญ. รินรดา รัตนบรรเทิง บุคคลทั่วไป online -
29 C160-0032 นพ. อลงกรณ์ ตันเจริญลาภ บุคคลทั่วไป online -
30 C160-0033 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ บุคคลทั่วไป online -
31 C160-0034 ภญ. ชุติมา เจี้ยเวชศิลป์ บุคคลทั่วไป online -
32 C160-0035 ภญ. ศิรภัสสร อินทบุตร บุคคลทั่วไป online -
33 C160-0036 ภญ. สุรีย์ รอดทอง บุคคลทั่วไป online -
34 C160-0037 ภญ. พลิ้วไผ่ สุขมาก บุคคลทั่วไป online -
35 C160-0038 ภญ. ศุภชัย จารุพานิช บุคคลทั่วไป online -
36 C160-0039 ภญ. รวินท์นิภา วิบูลย์จันทร์ บุคคลทั่วไป online -
37 C160-0040 ภญ. สุวพัชร นาคีสถิตย์ บุคคลทั่วไป online -
38 C160-0041 ภญ. วรรณภา วิฐาพร ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
39 C160-0042 ภญ. ธีรารัตน์ แทนขำ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
40 C160-0043 ภญ. พัชรพร ภัทรปราโมทย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
41 C160-0044 ภก. วราวุธ บำรุงรัมย์ บุคคลทั่วไป online -
42 C160-0045 ภญ. ปรารถนา สุวรรณ บุคคลทั่วไป online -
43 C160-0046 ภญ. นรรัตน์ สมเพชร บุคคลทั่วไป online -
44 C160-0047 ภญ. กุณฑ์ณิชา วิรัชกุล บุคคลทั่วไป online -
45 C160-0048 ภญ. ณิชมน ทองเชิด บุคคลทั่วไป online -
46 C160-0049 ภญ. กิตินันท์ อินทร์คง บุคคลทั่วไป online -
47 C160-0050 ภญ. ณัชชา ศรีธวัชสุวรรณ บุคคลทั่วไป online -
48 C160-0051 ภก. พิชญ์ ลี้วงศกร บุคคลทั่วไป online -
49 C160-0052 ภญ. พัชรินทร์ มิตรสันติสุข บุคคลทั่วไป online -
50 C160-0053 ภญ. รุ่งทิวา ศรีจันทึก บุคคลทั่วไป online -
51 C160-0054 ภก. วัยวรรธน บุณยมานพ บุคคลทั่วไป online -
52 C160-0055 ภญ. มนสิกาญจน์ แก้วมณี บุคคลทั่วไป online -
53 C160-0056 ภญ. กนกพร วัฒยากร บุคคลทั่วไป online -
54 C160-0057 ภญ. มณฑกาญจน์ ระหงษ์ บุคคลทั่วไป online -
55 C160-0058 ภญ. เกศมณี หนูคำปัน บุคคลทั่วไป online -
56 C160-0059 ภญ. พิจิตรา รัตนไพบูลย์ บุคคลทั่วไป online -
57 C160-0060 ภญ. อาวิกา อายุมั่น ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
58 C160-0061 ภญ. ณัฏฐวรรณ ชูสกุล บุคคลทั่วไป online -
59 C160-0062 ภก. วัชรดนัย ไตรสุวรรณ บุคคลทั่วไป online -
60 C160-0063 ภก. มนตรี พันธุ์ธรรม บุคคลทั่วไป online -
61 C160-0064 ภก. พิชญุตม์ โพธิ์งาม บุคคลทั่วไป online -
62 C160-0065 ภญ. ปณิธาน พิทักษ์ บุคคลทั่วไป online -
63 C160-0066 ภญ. อรภรณ์ สวนชัง ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
64 C160-0067 ภก. วุฒิพงษ์ อักกะมานัง บุคคลทั่วไป online -
65 C160-0068 ภญ. กุลธิดา เงินเรืองนิรันดร์ บุคคลทั่วไป online -
66 C160-0069 ภญ. พิมพิอร พันธุรัตน์ บุคคลทั่วไป online -
67 C160-0070 ภญ. ศลันทิพย์ พูนทวีรัตน์ บุคคลทั่วไป online -
68 C160-0071 ภญ. ณปภัช ครูปัญญามาตย์ บุคคลทั่วไป online -
69 C160-0072 ภก. วสันต์ จันฑา บุคคลทั่วไป online -
70 C160-0073 ภญ. ศิริญญา เชื้อวงษ์ดี บุคคลทั่วไป online -
71 C160-0074 ภญ. ภัคกัญญา เยาวภาพงศ์ บุคคลทั่วไป online -
72 C160-0075 ภญ. ปรีดิ์ณพัชร์ โกมลวิภาต บุคคลทั่วไป online -
73 C160-0076 ภญ. กฤติยาภรณ์ กฤตวิโรธน์ บุคคลทั่วไป online -
74 C160-0077 ภญ. ศุภกาญจน์ สัทธานนท์ บุคคลทั่วไป online -
75 C160-0078 ภญ. คุณัญญา สาธุเม บุคคลทั่วไป online -
76 C160-0080 นาย สัมพันธ์ จ้างมีศิลป์ บุคคลทั่วไป online -
77 C160-0081 รศ.ภญ. วิลาสินี ซาโตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
78 C160-0082 ภญ. วรินทร ศุภวิจิตรกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
79 C160-0083 ภญ. สุภารัตน์ เยาว์พฤกษ์ชัย บุคคลทั่วไป online -
80 C160-0084 ภญ. วราภรณ์ สงวนวรพงศ์ บุคคลทั่วไป online -
81 C160-0085 ภก. เอกสิทธิ์ อนุตรอำไพ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
82 C160-0086 ภญ. อำนวยพร แดงสีบัว บุคคลทั่วไป online -
83 C160-0087 ภญ. สรวีย์ สุริยไพฑูรย์ บุคคลทั่วไป online -
84 C160-0090 นางสาว ภัทธิญา เพ็ชรทอง บุคคลทั่วไป online -
85 C160-0091 ภก. ตรีวิทย์ สุขยิ่ง บุคคลทั่วไป online -
86 C160-0092 ภญ. ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ บุคคลทั่วไป online -
87 C160-0094 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
88 C160-0095 ภญ. ดวงนภา ธีรานันตชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
89 C160-0096 ภญ. วัชรากร สิงห์บุตร บุคคลทั่วไป online -
90 C160-0097 ภญ. เรณู ลำใย บุคคลทั่วไป online -
91 C160-0098 ภญ. วรรณพร นิพัทธมานนท์ บุคคลทั่วไป online -
92 C160-0099 ภญ. ดวงพร ดุจจานุทัศน์ บุคคลทั่วไป online -
93 C160-0100 ภญ. พิทิพา วานิชกมลนันทน์ บุคคลทั่วไป online -
94 C160-0101 ภญ. อนงค์จิตต์ โตวานิชกุล บุคคลทั่วไป online -
95 C160-0102 ภญ. สุจิต ตันประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
96 C160-0103 ภญ. ดวงกมล วนิชวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
97 C160-0104 ภญ. ตรีชฎา กมลาศน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
98 C160-0105 ภญ. อัปสร พิทักษ์ทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
99 C160-0106 ภก. ปฐมชาติ โอฬารพัฒนะชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
100 C160-0107 ภญ. สิรินทิพย์ วัฒนอุดมโรจน์ บุคคลทั่วไป online -
101 C160-0108 ภก. ชวาลย์วัต รัตนประยูร บุคคลทั่วไป online -
102 C160-0109 ภญ. แก้วกาญจน์ เจนพูลผล บุคคลทั่วไป online -
103 C160-0110 ภญ. ปราณี สื่อเจริญ บุคคลทั่วไป online -
104 C160-0111 ภญ. นิภิทธา จุลนิธิ บุคคลทั่วไป online -
105 C160-0112 ภญ. พรพิมล สุริยะโชติ บุคคลทั่วไป online -
106 C160-0113 ภญ. ปาณิศา มานะศิริสุข บุคคลทั่วไป online -
107 C160-0114 ภก. ณัฐวรรธน์ เริ่มกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
108 C160-0115 ภญ. พจน์วรรณ อภัยกาวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
109 C160-0116 ภก. กานต์ดนัย จันทร์ทรง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
110 C160-0117 ภญ. รุ่งฤดี พงศ์วิวัฒนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
111 C160-0118 ภญ. ชุติมา เจริญสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
112 C160-0119 ภญ. ปิยรัตน์ บุญสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
113 C160-0120 ภญ. กันตา พยุหวรรธนะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
114 C160-0121 ภญ. จุไรรัตน์ แอร์สทมันน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
115 C160-0122 ภก. สัญชัย ก๊กศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
116 C160-0123 ภก. กิตติพงศ์ หงษ์กา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
117 C160-0124 ภญ. รวีณัฏฐกานต์ หาญรินทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
118 C160-0125 ภญ. ศิริลักษณ์ บุญมี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
119 C160-0126 ภญ. ธนพร กิตติจารุขจร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
120 C160-0127 ภก. อติชาต กองศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
121 C160-0128 ภญ. ศิริอร โมธนะเทศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
122 C160-0129 ภก. ภานุวิทย์ ศรีเสนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
123 C160-0130 ภญ. กาญจนรักษ์ อึ้งเจริญวัฒนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
124 C160-0131 ภญ. จารุวรรณ ไชยโยธา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
125 C160-0132 ภญ. รัชชภา พรหมจันทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
126 C160-0133 ภญ. อุไรพร อิ่มอาเทศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
127 C160-0134 ภญ. วิภาดา ชาญธนบดีสมบัติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
128 C160-0135 ภญ. อรวรรณ ภักดีพินิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
129 C160-0136 ภญ. ศกลวรรณ มีคม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
130 C160-0137 ภก. วีรวัฒน์ ชวนไชยสิทธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
131 C160-0138 ภญ. จิตติมา พฤษเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
132 C160-0139 ภญ. อรอุมา สุวรรณวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
133 C160-0140 ภญ. มนทยา สุนันทิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
134 C160-0141 ร.ต.อ. ณัฐพงษ์ ขันซ้าย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
135 C160-0142 ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง สรพัศ ล้ออุทัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
136 C160-0143 พ.ต.ท.หญิง หทัยทิพย์ นาคเสน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
137 C160-0144 ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง กชวรรณ วงษ์จันนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
138 C160-0145 ภญ. รศิกาญจน์ เกิดสิริโรจน์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
139 C160-0146 ภญ. อุทัยวรรณ นวลสุวรรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
140 C160-0147 ภก. กิตติกานต์ เทพแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
141 C160-0148 ภก. ประยุทธ จงเป่าหยิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
142 C160-0149 ภญ. เบญชญา ทวีชุมพล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
143 C160-0150 ภญ. ณัฐชานันท์ เลิศโกวิทย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
144 C160-0151 ภญ. ชลทิพา พิเศษกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
145 C160-0152 ภญ. วินัดดา ชุตินารา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
146 C160-0153 ภก. ธวัช สุขสถิตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
147 C160-0154 ภก. สมภพ ดวงแก้ว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
148 C160-0155 ภญ. พรหทัย บุญมีเย็น ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
149 C160-0156 ภญ. ภคินี เล่งเวหา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
150 C160-0157 ภญ. วิภาวี มาศเกษม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
151 C160-0158 ภญ. ดวงกมล เอกสมทราเมษฐ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
152 C160-0159 ภญ. จุฬาภรณ์ กันทะวิทยา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
153 C160-0160 ภญ. วิภาพร กุลสุวรรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
154 C160-0161 ภญ. ปัญจักษร พรมจักร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
155 C160-0162 ภญ. พราวรวี พลอัครวัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
156 C160-0163 ภก. มหัศจรรย์ เลิศเกียรติรัชตะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
157 C160-0164 ภญ. ทิพย์รัตน์ อึ้งสกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
158 C160-0165 ภญ. ดวงกมล สุขาภิมัณฑ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
159 C160-0166 ภญ. นิสา ชายกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
160 C160-0167 ภญ. ชลิดา เจตนเมษฐ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
161 C160-0168 ภก. อภิสิทธิ์ สิทธิธรรมากุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
162 C160-0169 ภญ. พัตรสุนันท์ ชวิศเจริญวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
163 C160-0170 ภญ. บดีสุดา ซุ้ยวงศ์ษา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
164 C160-0171 ภญ. อภิรมย์ เหล่าเจริญเกียรติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
165 C160-0172 ภญ. อุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
166 C160-0173 ภญ. ธนกาญจน์ ธนารัชตะภูมิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
167 C160-0174 ภก. ภาณุวัฒน์ ปัญญาสาโรจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
168 C160-0175 ภญ. ปนิดา ศรีสงคราม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
169 C160-0176 ภญ. รังสิมา ไชยาสุ บุคคลทั่วไป online -
170 C160-0177 ภก. จิรวัฒน์ หงวนบุญมาก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
171 C160-0178 ภญ. มณีรัตน์ พิสารมณีรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
172 C160-0179 ภญ. ธวชินี แสนเสนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
173 C160-0180 ภญ. เอมอรวีร์ พิศโสระ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
174 C160-0181 ภญ. จันทรัสม์ คณิตฤทธิพัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
175 C160-0182 ภญ. นพมาศ เจริญชัยพูนผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
176 C160-0183 ภญ. เพ็ญศรี ธงภักดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
177 C160-0184 ภญ. ชุติมณฑน์ คงสม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
178 C160-0185 ภก. ศุภสิทธิ์ ภู่ผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
179 C160-0186 ภญ. ธนัญชนก อินอุเทน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
180 C160-0187 ภญ. ประยูรลดา คณานุรักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
181 C160-0188 ภก. วรพงศ์ วัชรศิริพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
182 C160-0189 ภญ. เนติมา สลับแสง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
183 C160-0190 ภญ. ปริญญา โสตถิพัฒนพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
184 C160-0191 ภญ. ดลพร พันธุ์พูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
185 C160-0192 ภญ. พรรณิภา ภูริปาณิก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
186 C160-0193 ภก. อภิรักษ์ ปัญญาดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
187 C160-0194 ภญ. ศศิประภา เรืองรุก บุคคลทั่วไป online -
188 C160-0195 ภก. สมโภชน์ พรรณรายน์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
189 C160-0196 ภญ. ศรันยาวีย์ ปัญญาดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
190 C160-0197 ภญ. กชพรรณ นักร้อง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
191 C160-0198 ภญ. จารุวรรณ นาคดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
192 C160-0199 ภก. วริทธนันท์ วรสุทธิพิศิษฏ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
193 C160-0200 ภญ. นารีรัตน์ หาญบุรีกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
194 C160-0201 ภญ. ณิชาภา ตั้งสมบัติ์วิสิทธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
195 C160-0202 ภก. สุเทพ อรรฆย์วัชร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
196 C160-0203 ภก. บริวัฒน์ พายัพทิศารักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
197 C160-0204 ภญ. ณิชมน กาญจนวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
198 C160-0205 ภญ. นัชชา กาญจนทรางกูร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
199 C160-0206 ภญ. กัญญ์วรา ถนอมชาติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
200 C160-0207 ภญ. ปราญชลี ชื่นธรรมการย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
201 C160-0208 ภญ. เกวลิน วรเวชธนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
202 C160-0209 ภญ. พัชรินทร์ สุภาพโสภณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
203 C160-0210 ภก. พงศกร จีนกล่ำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
204 C160-0211 ภญ. ณัฐธิดา เหลืองสุชนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
205 C160-0212 ภก. ศุภศิษฎ์ พัชโรภาสวัฒนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
206 C160-0213 ภญ. ศรัญญา สดุดีมีชัยโชค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
207 C160-0214 ภญ. นพวรรณ เพิ่มสมบัติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
208 C160-0215 ภก. วุฒิพงศ์ สายสงเคราะห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
209 C160-0216 ภก. พงษ์ศักดิ์ คูประเสริฐยิ่ง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
210 C160-0218 นางสาว นุไรนา จิตบรรจง บุคคลทั่วไป online -
211 C160-0219 นางสาว นิศารักษ์ จอมเมือง บุคคลทั่วไป online -
212 C160-0220 ภญ. ปนัดดา หมัดมี บุคคลทั่วไป online -
213 C160-0221 ภญ. สุดาพร มูสิกะ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
214 C160-0222 ภญ. ปรานี ภิญโญวัฒยากร ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
215 C160-0223 นาง พัชรีย์ เย็นใจมา บุคคลทั่วไป online -
216 C160-0224 ภก. บุญญวรรธน์ แก้วปินตา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
217 C160-0225 ภญ. ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ บุคคลทั่วไป online -
218 C160-0226 ภญ. กาญจนา สานุกูล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
219 C160-0227 ภญ. อรนุช ทองจันดี ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
220 C160-0228 ภญ. สุกานต์ดา เด่นจันตา ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
221 C160-0229 ภญ. วจนกร ชีวะปรีชา บุคคลทั่วไป online -
222 C160-0230 ภญ. ธิติมา ไหชัย บุคคลทั่วไป online -
223 C160-0231 ภญ. ปิยาภัทร ศีลาเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
224 C160-0232 ภก. อิทธิพล การีวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
225 C160-0233 ภญ. อรนุช สุทธิกุลบุตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
226 C160-0234 ภญ. พราวพักตรา ทองเอี่ยม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
227 C160-0235 ภญ. รัชภรณ์ นอขุนทด ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
228 C160-0236 ภญ. พนิดา ชิดชอบ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
229 C160-0237 ภญ. ศิริธร คงสวัสดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
230 C160-0238 ภญ. ศุภกานต์ ไมตรีประศาสน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
231 C160-0239 ภญ. ชุติมา ไชยวุฒิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
232 C160-0240 ภญ. ปานสิรินทร์ ติดทะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
233 C160-0241 ภก. ศุภวัชร ดีประสิทธิ์ปัญญา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
234 C160-0242 ภก. ศุภกิตต์ ปาลีกุย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
235 C160-0243 ภญ. เกษนีย์ ศรีจอมทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
236 C160-0244 ดร.ภญ. พนิดา ศุพิรัตน์วนิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
237 C160-0245 ภญ. ปรัศนี ต๊ะใส ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
238 C160-0246 ภญ. ธนิสา กฤษฎาธาร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
239 C160-0247 ภญ. สิรินารถ ใจตรง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
240 C160-0248 ภญ. ฐาปณีย์ ไสสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
241 C160-0249 ภก. พิชิต บุตรสิงห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
242 C160-0250 ภก. ธีรชาติ ชีวาดิศัยกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
243 C160-0251 ภก. ศักดา ดาดวง บุคคลทั่วไป online -
244 C160-0252 ภญ. ศิริลักษณ์ ใจซื่อ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
245 C160-0253 ภก. สมศักดิ์ วัจฉละฐิติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
246 C160-0254 ภญ. วรันธร ปุยนุเคราะห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
247 C160-0255 ภญ. ณัฐจนันท์ พุทธคุณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
248 C160-0256 ภญ. อรณิชา เพ็งบุญชู ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
249 C160-0257 ภญ. ระพี อ่วมสืบเชื้อ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
250 C160-0258 ภญ. ตุลธร ปุยนุเคราะห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
251 C160-0259 ภญ. ปิยนุช สุจริตบรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
252 C160-0260 ภญ. อัญชิสา อภิกุลวณิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
253 C160-0261 ภญ. วิมลรัตน์ วิทยาพิทักษ์วงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
254 C160-0262 ภก. ประพันธ์ โชคเจริญรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
255 C160-0263 ภก. เฉลิมชล ขันนาค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
256 C160-0264 ภญ. จินนี่ เตโชนิมิต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
257 C160-0265 ภญ. อาภารัตน์ พรลิขิตผ่องใส ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
258 C160-0266 ภญ. สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
259 C160-0267 ภญ. ชุติมา แสงวิเชียร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
260 C160-0268 ภญ. กาญจน์พัฒน์ แจ่มมีชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
261 C160-0269 ภญ. พรกมล ศรีทองอินทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
262 C160-0270 ภญ. ต้องลักษณ์ สัชฌะไชย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
263 C160-0271 ภก. ชนะเขต ไชยวัต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
264 C160-0272 ภญ. ณิชา ปิณฑวิรุจน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
265 C160-0273 ภก. เนติธร จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
266 C160-0274 ภญ. นคัมพร รัตนพลประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
267 C160-0275 ภญ. วณัฐชยา แก้วเหมือน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
268 C160-0276 ภญ. ผรัณดา ผาริการ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
269 C160-0277 ภก. ภควัต คีตวัฒนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
270 C160-0278 ภญ. สุคนธา รัชฏาวรรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
271 C160-0279 ภญ. อาภรณ์ ตุลยสิงห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
272 C160-0280 ภก. ศรัณยพงศ์ กัลยาณมิตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
273 C160-0281 ภก. บวร สิทธิศรัณย์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
274 C160-0282 ภญ. ชลฤพัชร์ นิธิพงษ์วรากุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
275 C160-0283 ภญ. พชรพรรณ ตี้นาสวน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
276 C160-0284 ภก. พัทธวรรณ ตันมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
277 C160-0285 ภญ. กชมน สมสุข ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
278 C160-0286 ภญ. เบ็ญจาภา สุปินะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
279 C160-0287 ภก. กานตพัจน์ พ่วงหลาย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
280 C160-0288 ภญ. สุกัญญา รุจิธนพาณิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
281 C160-0289 ภญ. ธนวันต์ รัตนพันธุ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
282 C160-0290 ภญ. อวัสดา สุวิมล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
283 C160-0291 ภญ. พันธราศิริ สารพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
284 C160-0292 ภญ. ธนวรรณ จันทิพย์วงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
285 C160-0293 ภญ. ปาริกา อุนาภาค ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
286 C160-0294 ภญ. ณัชชา เพ็งประเสริฐ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
287 C160-0295 ภญ. แอนนี่ ไพศาลสิริกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
288 C160-0296 ภญ. ลลิลทิพย์ ภัทรแสงไทย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
289 C160-0297 ภญ. ณัฐชา มณีรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
290 C160-0298 ภก. สุวิชชา สเวกกุลชล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
291 C160-0299 ภก. นันทวัฒน์ น้อยจันทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
292 C160-0300 ภญ. ภรณ์ชนก คุปต์เสถียรวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
293 C160-0301 ภญ. รวินันท์ สหชัยอนันตกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
294 C160-0302 ภญ. กนกกช บุศย์น้ำเพชร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
295 C160-0303 ภญ. มณีนุช กรณีกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
296 C160-0304 ภญ. สุกัญญา เจิมเทียนชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
297 C160-0305 ภญ. ภคมน สุขมากปภาวิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
298 C160-0306 ภญ. สุภิตรา บุญศิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
299 C160-0307 ภก. ธนกร พุทธบูชา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
300 C160-0308 ภก. นันทวุฒิ จันทร์เจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
301 C160-0309 ภญ. กชพร เตชะปรีชาพงษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
302 C160-0310 ภญ. สุดปรารถนา ตาสาย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
303 C160-0311 ภญ. อาภัสนี ช่วยประคอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
304 C160-0312 ภญ. นิอร ไชยนิตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
305 C160-0313 ภก. ภูมิปรัชญ์ แก้วมหานิล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
306 C160-0314 ภญ. วิกานดา เวชอุบล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
307 C160-0315 ภญ. ปานหทัย มนต์สุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
308 C160-0316 ภก. ธนณัฏฐ์ แสงอังคนาวิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
309 C160-0317 ภก. สุทธิเกียรติ สำเภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
310 C160-0318 ภญ. ชญานิน กำลัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
311 C160-0319 ภก. ณัฐภัทร โอภาสพงศ์กาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
312 C160-0320 ภญ. ธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
313 C160-0321 ภก. ศุภกิตติ์ บรรณจักร์ บุคคลทั่วไป online -
314 C160-0323 ภญ. ชญาน์นันท์ ธนาสิริฐานนท์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
315 C160-0324 ภญ. ศุภาพิชญ์ อาทะวงศ์ บุคคลทั่วไป online -
316 C160-0325 ภญ. จริยา เกตุแก้ว ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
317 C160-0326 ภญ. ปัทมา ใจภักดี บุคคลทั่วไป online -
318 C160-0327 ภญ. เพ็ญพรรณ สุภาภรณ์ บุคคลทั่วไป online -
319 C160-0328 ภญ. กัญชลา วิชัยชนะกุล บุคคลทั่วไป online -
320 C160-0329 ภญ. พรสุข ตันติลีปิกร ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
321 C160-0330 ภก. พีรวุฒิ อภิรัตน์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
322 C160-0331 ภญ. วาสนา เรียมอมตกุล บุคคลทั่วไป online -
323 C160-0332 ภญ. สุมิตตา ทองมิตร บุคคลทั่วไป online -
324 C160-0333 ภญ. อรพรรณ เหลืองอร่าม บุคคลทั่วไป online -
325 C160-0334 ภญ. จิราพัชร ทุ่นศิริ บุคคลทั่วไป online -
326 C160-0335 ภญ. ธนวดี คงเกษม บุคคลทั่วไป online -
327 C160-0336 ภญ. อัจฉรา แหลมทอง บุคคลทั่วไป online -
328 C160-0337 ภญ. อารี ประสพอัตรกิจ บุคคลทั่วไป online -
329 C160-0338 ภญ. ธนเพ็ญ พัฒนเสถียรกุล บุคคลทั่วไป online -
330 C160-0339 ภญ. อุษา ลัภนลาภลอย บุคคลทั่วไป online -
331 C160-0340 ภญ. วิศนีย์ โรจนอุไร บุคคลทั่วไป online -
332 C160-0341 ภญ. พนิดา คชรัตน์ บุคคลทั่วไป online -
333 C160-0342 ภญ. ยุพลักษณ์ มีมณี บุคคลทั่วไป online -
334 C160-0343 ภญ. เจดีย์ ชลศรานนท์ บุคคลทั่วไป online -
335 C160-0344 ภญ. ธาราริน นิมมล บุคคลทั่วไป online -
336 C160-0345 ภญ. ธัญญพัทธ์ วราวัฒน์โยธิน บุคคลทั่วไป online -
337 C160-0346 ภญ. ศรีสุณีย์ โชคชัยพิทักษ์ บุคคลทั่วไป online -
338 C160-0347 ภก. ศิรสิทธิ์ ภูมิรัตน์ บุคคลทั่วไป online -
339 C160-0348 ภญ. นิชาภา จันทปัน บุคคลทั่วไป online -
340 C160-0349 ภญ. ชวพร ลีลาเวทพงษ์ บุคคลทั่วไป online -
341 C160-0350 ภญ. สิริพร เกียรติปรุงเวช บุคคลทั่วไป online -
342 C160-0351 ภญ. อลิศลา เลิศบรรณพงษ์ บุคคลทั่วไป online -
343 C160-0352 ภญ. ศรันต์ยกรณ์ เร้าวงษ์ บุคคลทั่วไป online -
344 C160-0353 ภญ. ภัทราวดี ชูแก้วรุ่งโรจน์ บุคคลทั่วไป online -
345 C160-0354 ภญ. วรัญญา พันธกาญจนกิจ บุคคลทั่วไป online -
346 C160-0355 ภญ. มานิตา สุริยรังษี บุคคลทั่วไป online -
347 C160-0356 ภก. ศุภศักดิ์ บุญนิธิยิ่งยง บุคคลทั่วไป online -
348 C160-0357 ภก. ปัณฑารีย์ แก้วปานกัน บุคคลทั่วไป online -
349 C160-0358 ภก. วัชรเดช จิรเวชวงศ์สกุล บุคคลทั่วไป online -
350 C160-0359 ภญ. สายฝน สิทธิวิจารณ์กิจ บุคคลทั่วไป online -
351 C160-0360 ภญ. ศิริวรรณ เทพโกศลประณิธิ บุคคลทั่วไป online -
352 C160-0361 ภญ. ศรัญญา สัจจานันท์ บุคคลทั่วไป online -
353 C160-0362 ภญ. สุนิษา เห็นดีน บุคคลทั่วไป online -
354 C160-0363 ภญ. สุรีรัตน์ ฤกษ์ดี บุคคลทั่วไป online -
355 C160-0364 ภญ. ศิวพร หว่างสิงห์ บุคคลทั่วไป online -
356 C160-0365 ภก. เทอดศักดิ์ ภิริยะกากูล บุคคลทั่วไป online -
357 C160-0366 ภญ. อรพรรณ เจียรอดิศักดิ์ บุคคลทั่วไป online -
358 C160-0367 ภญ. นริสรา แสงเทียน บุคคลทั่วไป online -
359 C160-0368 ภญ. กมลพรรณ อินทร์น้อย บุคคลทั่วไป online -
360 C160-0369 ภญ. กิ่งกาญจน์ ภาณุมาศ บุคคลทั่วไป online -
361 C160-0370 ภญ. กุลวดี สกุลงาม บุคคลทั่วไป online -
362 C160-0371 ภญ. ธนารักษ์ โสตประวัติ บุคคลทั่วไป online -
363 C160-0372 ภญ. สุกัญญา จันทรอารีย์ บุคคลทั่วไป online -
364 C160-0373 ภญ. กุสุมา วรรณโพธิ์พร บุคคลทั่วไป online -
365 C160-0374 พ.ท.หญิง นริศรา สว่างเนตร บุคคลทั่วไป online -
366 C160-0375 ภญ. พัชรา คุณากรธำรงรักษ์ บุคคลทั่วไป online -
367 C160-0376 ภญ. อธิปัติยา สังแก้ว บุคคลทั่วไป online -
368 C160-0377 ภก. ภัทรรัตน์ แพรเจริญ บุคคลทั่วไป online -
369 C160-0378 ภญ. ภัณฑิลา คำประเสริฐ บุคคลทั่วไป online -
370 C160-0379 ภญ. อิสริยา อัศววีระเดช บุคคลทั่วไป online -
371 C160-0380 ภก. อานนท์ วาจาพรศิริสุช บุคคลทั่วไป online -
372 C160-0381 ภญ. สุภาภรณ์ เกิดปลื้มปิติ บุคคลทั่วไป online -
373 C160-0382 ภก. จิรชัย ทองจำรูญ บุคคลทั่วไป online -
374 C160-0383 ภก. อมรเทพ นำศรีเจริญกุล บุคคลทั่วไป online -
375 C160-0384 ภญ. มารินา ฐิตะฐาน บุคคลทั่วไป online -
376 C160-0385 อ.ภก. กฤษฎา ศักดิ์ชัยศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
377 C160-0386 ผศ.ภญ. วริสรา ปาริชาติกานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
378 C160-0387 ภก. มณีรัตน์ ยศเขื่อน บุคคลทั่วไป online -
379 C160-0388 ภญ. ภารดี แซ่คู บุคคลทั่วไป online -
380 C160-0389 ภก. กิตติพันธ์ ตันติราพันธ์ บุคคลทั่วไป online -
381 C160-0390 ภญ. อุษณีย์ อังทองกำเนิด บุคคลทั่วไป online -
382 C160-0391 ภก. อุดม แท้วิริยะกุล บุคคลทั่วไป online -
383 C160-0392 ภก. ชัยธวัช สวัสดิ์พาณิชย์ บุคคลทั่วไป online -
384 C160-0393 ภญ. สิริจิต รัตนวัย บุคคลทั่วไป online -
385 C160-0394 ภก. บัณฑิตวงศ์ ตรีเกสรนพมาศ บุคคลทั่วไป online -
386 C160-0395 ภญ. สุชีรา ลีโทชวลิต บุคคลทั่วไป online -
387 C160-0396 ภญ. วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ บุคคลทั่วไป online -
388 C160-0397 ภญ. เพียงพร คติกุล บุคคลทั่วไป online -
389 C160-0398 ภญ. กุลวดี ชูชะเอม บุคคลทั่วไป online -
390 C160-0399 ภญ. ธัญรัตน์ เกษสถิตย์ บุคคลทั่วไป online -
391 C160-0400 ผศ.ดร. นุตติยา วีระวัธนชัย บุคคลทั่วไป online -
392 C160-0401 ภญ. ชมพูนุท กอไพศาล บุคคลทั่วไป online -
393 C160-0402 ภญ. พรชนก สายเชื้อ บุคคลทั่วไป online -
394 C160-0403 ภญ. อภิชญา ศุภสิทธิกุลชัย บุคคลทั่วไป online -
395 C160-0404 ภญ. สิริมา วรนาวิน บุคคลทั่วไป online -
396 C160-0405 ภญ. พรรษา เอี่ยมระหงษ์ บุคคลทั่วไป online -
397 C160-0406 ภญ. เกณิกา ปราณอุดมรัตน์ บุคคลทั่วไป online -
398 C160-0407 ภญ. วริสสาร์ กอบเพ็ชรหยก บุคคลทั่วไป online -
399 C160-0408 ภญ. ชญานิศ หลิมอมรรัตน์ บุคคลทั่วไป online -
400 C160-0409 ภญ. วรารัตน์ ยังสุข บุคคลทั่วไป online -
401 C160-0410 ภญ. เบญญาภา เพชรปวรรักษ์ บุคคลทั่วไป online -
402 C160-0411 ภญ. ทิพย์นภา จารุจิตมณีกุล บุคคลทั่วไป online -
403 C160-0412 ภญ. พิชชาพร อธิกวิริยะกุล บุคคลทั่วไป online -
404 C160-0413 ภญ. สุรีรัตน์ ลำเลา บุคคลทั่วไป online -
405 C160-0414 ภญ. กรวรรณ จิยะพงศ์ บุคคลทั่วไป online -
406 C160-0415 ภญ. วีณา พร้อมประเสริฐ บุคคลทั่วไป online -
407 C160-0416 ภญ. มยุรี เจนบดินทร์ บุคคลทั่วไป online -
408 C160-0417 ภญ. พรชนก มนแก้ว บุคคลทั่วไป online -
409 C160-0418 ภก. สถาพร ขนันไทย บุคคลทั่วไป online -
410 C160-0419 ภก. สันต์ ดอรอมาน บุคคลทั่วไป online -
411 C160-0420 ภญ. ปิยาภรณ์ นามไพร บุคคลทั่วไป online -
412 C160-0421 ภญ. วิบูลย์ศรี สร้อยเสริมสิริ บุคคลทั่วไป online -
413 C160-0422 ภญ. สุไมพร กรุดพันธ์ บุคคลทั่วไป online -
414 C160-0423 ภญ. อัมพลิกา สุสัณฐิตพงษ์ บุคคลทั่วไป online -
415 C160-0424 ภญ. กนกวรรณ แพหมอ บุคคลทั่วไป online -
416 C160-0425 ภญ. ศันสนีย์ จริยสุธรรมกุล บุคคลทั่วไป online -
417 C160-0426 ภญ. ทวีพร ศูนย์ดอน บุคคลทั่วไป online -
418 C160-0427 ภญ. เทพวิมล โลหณุต บุคคลทั่วไป online -
419 C160-0428 ภญ. ศศิวรรณ ลิ้มฉุ้น บุคคลทั่วไป online -
420 C160-0429 ภญ. ก้านเตย ตันทวีวงศ์ บุคคลทั่วไป online -
421 C160-0430 ภก. ธวัชชัย ปัญญามีรักษ์ บุคคลทั่วไป online -
422 C160-0431 ภก. ภคกุล อนันตศานต์ บุคคลทั่วไป online -
423 C160-0432 ภก. สุราลัย แซ่ฟาง บุคคลทั่วไป online -
424 C160-0433 ภญ. สุกัญญา พรมมาศ บุคคลทั่วไป online -
425 C160-0434 ภญ. นิธิมา คารมปราชญ์ บุคคลทั่วไป online -
426 C160-0435 ภญ. บุษกาญจน์ พุทธพันธ์ บุคคลทั่วไป online -
427 C160-0436 ภญ. สุภัทรา บางปา บุคคลทั่วไป online -
428 C160-0437 ภญ. ชลธิชา เกตุโสภณ บุคคลทั่วไป online -
429 C160-0438 ภญ. ปานจันทร์ สุระโคตร บุคคลทั่วไป online -
430 C160-0439 ภญ. ธัญกานต์ พิพัฒน์กุลชีวิน บุคคลทั่วไป online -
431 C160-0440 ภญ. จินตนา เอนกวศินชัย บุคคลทั่วไป online -
432 C160-0441 ภญ. ฉะรัญญา บุญสอน บุคคลทั่วไป online -
433 C160-0442 ภญ. ศรัณยพร พุ่มนิมิตร บุคคลทั่วไป online -
434 C160-0443 ภก. วัชรพงศ์ คงวัชระกุล บุคคลทั่วไป online -
435 C160-0444 ภญ. เกสรา อุดมพรสุข บุคคลทั่วไป online -
436 C160-0445 ภญ. กุลกันยา นิ่งเจริญ บุคคลทั่วไป online -
437 C160-0446 ภญ. สุภัทรา เดชกุลทรัพย์ บุคคลทั่วไป online -
438 C160-0447 ภญ. กนกธนัญ บุญวรรณ บุคคลทั่วไป online -
439 C160-0448 ภญ. อมินตา ยินดีพิธ บุคคลทั่วไป online -
440 C160-0449 ภญ. นันท์นภัสถ์ กิติรัตน์ตระการ บุคคลทั่วไป online -
441 C160-0450 ภก. ภานุ คว้าพงศ์ไพทูรย์ บุคคลทั่วไป online -
442 C160-0451 ภก. ปิติชัย แดงแก้วเพชร บุคคลทั่วไป online -
443 C160-0452 ภญ. อนุศรา โตเจริญบดี บุคคลทั่วไป online -
444 C160-0453 ภญ. ศิรประภา คงรักช้าง บุคคลทั่วไป online -
445 C160-0454 ภญ. ขวัญนรินทร์ กสิรัตน์บำรุง บุคคลทั่วไป online -
446 C160-0455 น.ต.หญิง จิตสุภา ปฤษณารุณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
447 C160-0456 ภญ. กวิสรา รัตนกันยากร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
448 C160-0457 ภญ. อังคณา โควีระวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
449 C160-0458 ภญ. ฟาติมา เตย็บอารี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
450 C160-0459 ภญ. โสภาพรรณ ใจดีเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
451 C160-0460 ภก. สิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
452 C160-0461 ภก. พชร นวชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
453 C160-0462 ภญ. จณิสตา ธรรมดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
454 C160-0463 ภญ. อักษร สุขเกื้อ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
455 C160-0464 ภก. รัชวัฒน์ พรมราช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
456 C160-0465 ภก. วสุรัตน์ สังวรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
457 C160-0466 ภญ. อาภัสสา ตั้งกิจพานิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
458 C160-0467 ภญ. นริศรา วิบูลชัยชีพ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
459 C160-0468 ภก. พัชรพล เฟื่องประยูร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
460 C160-0469 ภญ. รัชนี เมืองพูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
461 C160-0470 ภญ. อารีย์ บูรพเกียรติ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
462 C160-0471 ภญ. อำไพ พิมพ์ไกร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
463 C160-0472 ภญ. สุพัตรา แข็งกลาง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
464 C160-0473 พ.อ.หญิง ศนิกาญจน์ เทพกาญจนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
465 C160-0474 พตท.พญิง วรรณี สุโขยะชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
466 C160-0475 ภก. สรายุทธ แอบู บุคคลทั่วไป online -
467 C160-0476 ภญ. ศุภลักษณ์ อินทปันตี ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
468 C160-0477 พ.อ.หญิง อโนทัย จันทราพิพัฒน์ บุคคลทั่วไป online -
469 C160-0478 ภญ. จิราวรรณ เวียงหิรัณย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
470 C160-0479 ภญ. นฤมล ธนะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
471 C160-0480 คุณ ชณิสรา ศรีทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
472 C160-0481 คุณ ธมล อินทร์ขวัญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
473 C160-0482 คุณ สินพนา อุรารื่น ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
474 C160-0483 พญ. กัญญรัตน์ ลิขิตชีวาพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
475 C160-0484 พญ. ศาธิยา เก่งพันธุ์พาณิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
476 C160-0485 นพ. ศิริพงษ์ สิระมนต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
477 C160-0486 พญ. ภิญนิตา ตันธุวนิตย์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
478 C160-0487 ภญ. ชิดชนนี โกศลพัฒนดุรงค์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
479 C160-0488 พญ. ศุภนิดา ลิ้มพงศานุรักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
480 C160-0489 พญ. อภิสุดา วัฒนปรีชานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
481 C160-0490 พญ. ชนัญชิดา วงศ์วชิรา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
482 C160-0491 นพ. แทนตวัน มหามงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
483 C160-0492 นพ. พีรณัฐ โชติค้ำวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
484 C160-0493 พญ. วริยา งานทวี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
485 C160-0494 ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ปานรดา อินทชาธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
486 C160-0495 ภญ. ดรุณี ขจรเดชะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
487 C160-0496 นพ. กรชัย แท่งทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
488 C160-0497 พญ. ลิตา อุทัยธรรมรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
489 C160-0498 ภญ. ณัฐพร บุตรเวช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
490 C160-0499 ภญ. อวัสดา เผ่าสุพรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
491 C160-0500 ภญ. กมลชล ศรีวรสาร บุคคลทั่วไป online -
492 C160-0501 ภญ. รัตนาพร อยู่พร้อม บุคคลทั่วไป online -
493 C160-0502 ผศ.ดร.ภญ. ดวงกมล เลียวกิตติกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
494 C160-0503 ภญ. ธมกร ชูกำเนิด บุคคลทั่วไป online -
495 C160-0504 ภญ. ณัฐฐา ปางมณี บุคคลทั่วไป online -
496 C160-0505 ภญ. พนารัตน์ แสงแจ่ม ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
497 C160-0506 ภญ. ณัฐฌลา ยอดสุรางค์ บุคคลทั่วไป online -
498 C160-0507 ภก. นนท์ปวิธ ไม้จีน บุคคลทั่วไป online -
499 C160-0508 พญ. เกษรา พัฒนพิฑูรย์ บุคคลทั่วไป online -
500 C160-0509 ผศ.พญ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล บุคคลทั่วไป online -
501 C160-0510 ภญ. สุชาวดี จงโชติชัชวาลย์ บุคคลทั่วไป online -
502 C160-0512 ภญ. ซอฟียะห์ มะเซ็ง บุคคลทั่วไป online -
503 C160-0513 ภญ. อภิวรรณ ศิริรุ่งงาม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
504 C160-0514 ภญ. สุนิตา พรหมเจริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
505 C160-0515 ภญ. วิลินดา วณิชกิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
506 C160-0516 ภญ. กมลพรรณ ธนัญชยะกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
507 C160-0517 ภญ. อัจฉริยา กันอ่ำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
508 C160-0518 ภญ. ศิริภา ชื่นตระกูล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
509 C160-0519 ภญ. ศิริลักษณ์ ทีฆกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
510 C160-0520 ภญ. พัชรินทร์ โรจนอาภา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
511 C160-0521 ภญ. ณิชา ปุณฑวชิรพันธ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
512 C160-0522 ภญ. ชัญญพัทน์ ธนรมนพัณณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
513 C160-0523 ภญ. ปวีณ์นุช โทนพรหม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
514 C160-0524 ภญ. ณัฐมน พีชผล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
515 C160-0525 ภญ. วิชญา นิธิฤกษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
516 C160-0526 ภญ. เพ็ญทิพย์ รุจิวิวัฒนกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
517 C160-0527 ภญ. ปิยรัตน์ ใจหนัก ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
518 C160-0528 ภญ. วีสุดา สินสว่าง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
519 C160-0529 ภญ. บุญสุข เสรีธรรมรักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
520 C160-0530 ภญ. ฐิติมา บัณฑิตเจริญสิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
521 C160-0531 ภญ. รุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
522 C160-0532 ภก. ทิวา รัตนธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
523 C160-0533 ภญ. พรทิพย์ ดวงศรีหงส์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
524 C160-0534 ภญ. ณัฎฐ์พัชร์ ประเทืองสถบดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
525 C160-0535 ภก. ไพฑูรย์ เผ่าทิตธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
526 C160-0536 ภญ. ขนิษฐา เผ่าทิตธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
527 C160-0537 ภญ. มีนารัตน์ ลิ้มลือชา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
528 C160-0538 ภญ. ปัญจะ อินทรทัศน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
529 C160-0539 ภก. บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
530 C160-0540 ภก. สิทธิ ฟักทองอยู่ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
531 C160-0541 ภญ. จินตนา แก้วถาวร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
532 C160-0542 ภก. มงคลวิทย์ ตัณทวิวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
533 C160-0543 ภก. สมยศ พันธุ์วัฒนาชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
534 C160-0544 ภญ. ปราณี ลี้วิริยะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
535 C160-0545 ภญ. ชื่นนภา สมศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
536 C160-0546 ภก. นันทพงศ์ เถื่อนยืนยงค์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
537 C160-0547 ภญ. รัมภ์รดา มานะศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
538 C160-0548 ภก. เวทธศักดิ์ ศรีภูธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
539 C160-0549 ภญ. สุจิมา สุนาถวนิชย์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
540 C160-0550 ภญ. ศิริลักษณ์ ทวีรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
541 C160-0551 ภญ. ดาราณี อิศราวิชญกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
542 C160-0552 ภญ. รัชนี บุตรราช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
543 C160-0553 ภญ. รพีภรณ์ เจียรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
544 C160-0554 ภญ. ฐิตวดี ประดับคำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
545 C160-0555 ภญ. กนกวรรณ เลาหวงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
546 C160-0556 ภญ. เบญจพร โคตะสิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
547 C160-0557 ภญ. ปิยธิดา ประทุมเทศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
548 C160-0558 ร.ท. สหชัย สงนวล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
549 C160-0559 ภญ. จินดา ปรีชาวรกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
550 C160-0560 ภญ. จารินี ขวัญเมือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
551 C160-0561 ภญ. ปาริฉัตร ต้องเซ่งกี่ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
552 C160-0562 ภญ. ธันยานี พิมสารี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
553 C160-0563 ภญ. หนึ่งฤทัย นวชาติกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
554 C160-0564 ภก. บุญชัย รัตนธนาฤกษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
555 C160-0565 ภญ. โชติกา สีชัยนาท ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล mail -
556 C160-0566 ภก. สุวัจชัย เพ็ชรอ่วม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
557 C160-0567 ภญ. ณัฐภามาศ ศรีอาริยภักดี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
558 C160-0568 ภญ. จิรสุดา พรหมศร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
559 C160-0569 พ.อ.หญิง จิดาภา แสงมหาชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
560 C160-0570 ภญ. วัลยา พันธ์ฤทธิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
561 C160-0571 ภญ. พัชริยา สันกว๊าน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
562 C160-0572 ภญ. อรพรรณ จำเริญ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
563 C160-0573 ภก. กิตติกานต์ โกมลภิส ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
564 C160-0574 ภญ. ธนนันต์ เกษสุวรรณ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
565 C160-0575 ภญ. ผันสุ ชุมวรฐายี ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
566 C160-0576 ภญ. เพียงเพ็ญ ชนาเทพาพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
567 C160-0577 ภญ. ฌานี สโมสร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
568 C160-0578 ภญ. ศิริโชค คุณวงศ์กฤต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
569 C160-0579 ภญ. อรปภา ชัยเลิศวาณิช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
570 C160-0580 ภญ. สุวัสสา นามวิจิตร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
571 C160-0581 ภญ. พรหมพร สมจันทร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
572 C160-0582 ภญ. สุชาดา สุบงกช ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
573 C160-0583 ภญ. สิริรัตน์ ภูมิรัตน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
574 C160-0584 ภญ. ณิชาภัทร แสนโสดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
575 C160-0585 ภญ. กรกนก ศรีเมือง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
576 C160-0586 ภญ. อัญชลิกา สัจไพบูลย์กิจ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
577 C160-0587 ภญ. ดุษฎี เหลือล้น ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
578 C160-0588 ภญ. สุวรรณา กันตจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
579 C160-0589 ภญ. สุทธาทิพย์ ทองเถื่อน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
580 C160-0590 ภญ. สุนีย์ กราบทอง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
581 C160-0591 ภญ. อารยา แซ่เอี้ยว ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
582 C160-0592 ภญ. เกศรินทร์ ชัยศิริ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
583 C160-0593 ภญ. วนิดา พิมพ์เกาะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
584 C160-0594 ภญ. ต้องจิตร ภู่สุนทร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
585 C160-0595 ภญ. พรรณิภา หิรัญพต ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
586 C160-0596 ภญ. อภิตยา ศิริสวัสดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
587 C160-0597 ภญ. ภัทรานิษฐ์ เพ็ญศศิธร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
588 C160-0598 ภก. พุทธชาด ศัพทอนันต์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
589 C160-0599 ภญ. ชยากร จีนขาวขำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
590 C160-0600 ภญ. ชนัญชิตา อาจกมล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
591 C160-0601 ภญ. ปาริชาติ หลิววัฒนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
592 C160-0602 ภญ. ศุลักษณ์ สุนทรส ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
593 C160-0603 ภก. วรฉัตร ปั้นหุ่น ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
594 C160-0604 ภญ. กุสุมา ประเสริฐศาสน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
595 C160-0605 ภก. สิทธิพร วงศ์จิรัฐิติกาล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
596 C160-0606 ภก. อัครวิทย์ ฉัตรเกษ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
597 C160-0607 ภญ. เปญจมาภรณ์ อภิรมย์รักษ์ บุคคลทั่วไป online -
598 C160-0608 ดร. ศศิวิมล กิตติวรวิทย์กุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
599 C160-0609 คุณ นฤมล โอภาสานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
600 C160-0610 ภญ. มยุรา กาญจนานุรักษ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
601 C160-0611 ภก. ไฟรูซ ยามะแอ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล online -
602 C160-0612 อ.ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
603 C160-0613 ผศ.ภญ. จิราพร เลื่อนผลเจริญชัย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
604 C160-0614 อ.ภญ. วิภารักษ์ รัตนวิภานนท์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
605 C160-0615 อ.ภญ. สุวิดา ตั้งตระกูลธรรม ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
606 C160-0616 รศ.ภญ. มัลลิกา ชมนาวัง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
607 C160-0617 อ.นพ. ณัฐพล รัตนธรรมสกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
608 C160-0618 รศ.พญ. สุขุมา วรศักดิ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
609 C160-0619 อ.ภญ. เจนนิษฐ์ มีนวัฒนา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
610 C160-0620 รศ.พญ. มัญชิมา มะกรวัฒนะ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
611 C160-0621 รศ.ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
612 C160-0622 อ.ภก. สุรศักดิ์ วิชัยโย ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
613 C160-0623 อ.ภก. อาณัฐชัย ม้ายอุเทศ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
614 C160-0624 อ.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
615 C160-0625 อ.ภญ. สุธาน บัวใหญ่ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
616 C160-0626 รศ.ภก. ปรีชา มนทกานติกุล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
617 C160-0627 ผศ.ภก. ศุภทัต ชุมนุมวัฒน์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
618 C160-0628 อ.ภก. ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
619 C160-0629 ผศ.ภญ. พิชญา ดิลกพัฒนมงคล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
620 C160-0630 ผศ.(พิเศษ) สมพร จันทรา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
621 C160-0631 รศ.ภญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
622 C160-0632 รศ.ภก. จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
623 C160-0633 อ.ภญ. ศยามล สุขขา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
624 C160-0634 ผศ.ภญ. ศวิตา จิวจินดา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
625 C160-0635 ผศ.นพ. จรุงไทย เดชเทวพร ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
626 C160-0636 อ.กภ. ยิ่งรัก บุญดำ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
627 C160-0637 รศ.ภญ. บุษบา จินดาวิจักษณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
628 C160-0638 ภญ. นภา ศรียุบล ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
629 C160-0639 ภญ. นันทพร เล็กพิทยา ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C160-0009 ภก. ชัยภัทร์ เกียรติทวีมั่นคง (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
2 C160-0012 ภญ. เพียงจันทร์ ศรีชัยวิทย์ (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
3 C160-0028 ภญ. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1000.0 THB
4 C160-0079 ภญ. รัตนาภรณ์ สุขเหมือน (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
5 C160-0088 ภก. กรรณิกา พงศ์ทรางกูร (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1000.0 THB
6 C160-0089 ดร. กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1000.0 THB
7 C160-0093 ภก. ตรีวิทย์ สุขยิ่ง (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
8 C160-0217 นาย เทพฤทธิ์ พานิชสมัย (online) บุคคลทั่วไป
1500.0 THB
9 C160-0322 ภก. ธัชสินี กาญจนอลงกรณ์ (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1000.0 THB
10 C160-0511 ภญ. ธัมมะธิดา พัฒนพงศา (online) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สำหรับศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดระบุรหัสนักศึกษา จำนวน 7 หลัก ในหลักฐานการชำระเงิน
สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-454264-0 ชื่อบัญชี “PHARMACY REVIEW AND UPDATE SERIES” โดยสามารถโอนผ่าน Mobile Banking และโปรดกรอกใบสมัคร Online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference/ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**ยาดมมีอันตรายหรือไม่
รองศาสตราจารย์ ยุวดี วงษ์กระจ่าง ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ม...
PM 2.5 และมลพิษทางอากาศ ปัจจัยในการก่อให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัย (AMD)
อาจารย์ ดร. ภก.วสุ ศุภรัตนสิทธิ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหา...
บรรจุภัณฑ์บ่งชี้ร่องรอยการแกะ (Tamper-Evident Packaging): ตอนที่ 8
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เจตลีลา ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศา...
แก้วมังกร
ภญ. กฤติยา ไชยนอก สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554