การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 6 เรื่อง Vaccines in the Age of Viral Pandemics: updates on COVID-19 & Other Emerging Diseases
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Event

รหัสหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1002-2-000-015-07-2564 จำนวน 12.0 หน่วยกิต
 
 
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเราเป็นเพื่อนบน Line ของคุณโดยคลิกปุ่มด้านข้างนี้แล้วใช้ Line บนมือถือสแกน QR-Code นี้เพื่อรับข่าวสารงานประชุมวิชาการจากคณะฯ
   
จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 (COVID-19) ทั่วโลก ซึ่งการระบาดยังคงมีต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวกันอย่างรวดเร็วของประชาชนและการจัดการระบบสาธารณสุขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอัตราการติดเชื้อ การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบหลายด้าน อาทิ เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ทำให้เกิดการดำรงชีวิตของประชาชนในรูปแบบความปกติวิถีใหม่ (New Normal) ดังนั้นความสนใจและการตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่ยังไม่ค้นพบยาต้านไวรัสหรือวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างจำเพาะเจาะจงต่อโรค COVID-19 ด้วยเหตุนี้การป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยการฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีที่น่าจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้ผลในระยะยาว ในขณะนี้หลายหน่วยงานและบริษัทผู้ผลิตยาและวัคซีนทั่วโลกกำลังเร่งพัฒนาวัคซีนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการทดสอบทางคลินิก เพื่อนำออกสู่ตลาดและเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองจากองค์การอาหารและยาในแต่ละประเทศ ก็จะสามารถนำมาใช้ในการฉีดเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเพื่อป้องกันการติดโรค COVID-19
ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีวัคซีนจำนวนหนึ่งที่พบรายงานว่าประสบความสำเร็จในการใช้ทางคลินิกเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงพบความแตกต่างในเรื่องของประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและยังพบรายงานการแพ้และอาการข้างเคียงภายหลังจากการฉีดวัคซีนอยู่เป็นระยะ ๆ สำหรับประเทศไทย มีการนำวัคซีนที่นำเข้าจากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มากระจายวัคซีนตามแผนและฉีดให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มีความเสี่ยงตามลำดับ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการติด COVID-19 และจะขยายให้ครอบคลุมต่อไป นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 ภายในประเทศ ทั้งในรูปแบบของ technology transfer และที่ผลิตขึ้นเองเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและครอบคลุมประชากรของประเทศ นับเป็นบทเรียนที่สำคัญในการบริหารจัดการด้านวัคซีนเมื่อเกิดการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในประเทศ
ในการนี้ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 6 เรื่อง Vaccines in the Age of Viral Pandemics: updates on COVID-19 & Other Emerging Diseases ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ ไวรัส SARS-CoV-2 หลักการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ นโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 การใช้วัคซีนในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ รวมถึงข้อควรระวัง ประสิทธิภาพและอาการข้างเคียงจากการใช้วัคซีน รวมถึงระบบ cold chain ในการขนส่งและการกระจายวัคซีน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงผู้ที่มีความสนใจเรื่องวัคซีน COVID-19 ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัย ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพในการให้ความรู้รวมถึงการใช้วัคซีนในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้

กลุ่มเป้าหมาย:

เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ประมาณ 100 คน

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร:

E-mail:ภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ.ดร.ภก.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล หัวหน้าภาควิชาฯ E-mail: jaturong.pra@mahidol.ac.th  โทรศัพท์ :โทรศัพท์/โทรสาร 02-6448692 คุณกาญจนา เข็มแก้ว เลขานุการ ภาควิชาฯ E-mail: kanjana.khe@mahidol.ac.th หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ โทร. 087-5597393

ค่าลงทะเบียน:

ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 1,000.00 THB
   

ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :


สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ e-slip (สามารถชำระเงินเงินผ่านทาง Internet Banking หรือ Mobile Application) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร :

   


 

https://tinyurl.com/yep4q6ej

ต้องการสอบถามโปรดติดต่อ

หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
โทร. 026448677-91
ต่อ 1414 หรือ
โทรสาร 026444536


 ท่านที่สมัครผ่านทางโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ ชื่อของท่านจะปรากฏบนเว็บไซต์ภายใน 3 วันทำการ
หากชื่อท่านไม่ขึ้นในเวลาดังกล่าวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 
โปรดตรวจสอบชื่อ-นามสกุลของท่านให้ถูกต้อง ระบบจะใช้ชื่อที่ปรากฎนี้จัดทำประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร(ถ้ามี) หากผิดพลาดโปรดแจ้ง supattra.kon@mahidol.ac.th เพื่อแก้ไข

และ หากท่านประสงค์นำรถเข้ามาจอด โปรด Download และ Print บัตรจอดรถ โดยคลิกที่ปุ่ม "บัตรจอดรถ" หลังชื่อของท่าน

บริการที่จอดรถเป็นสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ Online เท่านั้นโดยทางคณะจะจัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้

สำหรับผู้ลงทะเบียนช่องทางอื่น ท่านสามารถนำรถเข้ามาจอดในคณะได้ โดยทำการแลกบัตรกับ รปภ.
ทั้งนี้ที่จอดรถอาจไม่เพียงพอสำหรับท่าน โปรดเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน ช่องทาง บัตรจอดรถ  
1 C159-0002 ภก. ศุภวิช ทองพนัง ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 online -
2 C159-0005 ภญ. พัชรี เจริญแสงประทีป ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 online -
3 C159-0009 ผศ.ภญ. ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์ ผู้สนับสนุน/บุคลากรภายใน online -
4 C159-0012 ภญ. รัศรินทร์ สุวรรณวงศ์พร ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 online -
5 C159-0017 ภญ. ตรีรัตน์ รุจิเรขเสรีกุล ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 online -
6 C159-0020 ภญ. ภัทราวดี บูรณตระกูล ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 online -
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว(รอตรวจสอบ)

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ช่องทาง ต้องชำระ  
1 C159-0007 ภญ. รังสินี ปานนิล online 1000.0 THB
2 C159-0013 ภญ. ซอฟียะห์ มะเซ็ง online 1000.0 THB
3 C159-0014 ภญ. รภธิดา พณสหภาษณ์ online 1000.0 THB
4 C159-0023 ภญ. อาภัสนี ช่วยประคอง online 1000.0 THB
5 C159-0024 ภญ. อาวิกา อายุมั่น online 1000.0 THB
6 C159-0024 ภญ. อาวิกา อายุมั่น online 1000.0 THB
รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระฯ หรือ ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน

  รหัสลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ประเภทลงทะเบียน  
1 C159-0001 ภก. ศาศวัต วิศาลศิริกุล (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THB
2 C159-0003 ดร. สราวุฒิ โพธิ์ศรี (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THB
3 C159-0004 ภญ. กมลทิพย์ จุตาทิศ (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THB
4 C159-0006 ภก. ธนกร ศิริสมุทร (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THB
5 C159-0008 ภญ. เนตรนภา เลิศมาลัยมาลย์ (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THB
6 C159-0015 ภก. ธวัชชัย ทรัพย์ประเสริฐ (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THB
7 C159-0016 ภก. ชัชวาล ตุงคะบูรณะ (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THB
8 C159-0018 ภญ. ชุติมา เจี้ยเวชศิลป์ (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THB
9 C159-0019 ภญ. จิตราภรณ์ อรุณ (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THB
10 C159-0021 ภญ. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THB
11 C159-0022 ภก. อภิสิทธิ์ พรหมสุวรรณ์ (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THB
12 C159-0023 ภญ. ศิวภา บุญกมลสวัสดิ์ (online) ค่าสมัครลงทะเบียนฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Webex ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
1000.0 THBวิธีชำระค่าลงทะเบียน (ชำระตามยอดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้)

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference
พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ e-slip (สามารถชำระเงินเงินผ่านทาง Internet Banking หรือ Mobile Application)
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
 
วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากที่ท่านได้ชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคาร/ATM แล้ว

1. เขียนรหัสลงทะเบียนของท่าน เช่น C001-0399 และชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียน เช่น นายประชุม วิชาการ ด้วยปากกาสีเข้ม ลงในใบสลิป (หากท่านชำระเป็นหมู่คณะ ให้เขียนรหัสลงทะเบียนลงใน Slip ให้ครบทุกคน) จากนั้น
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านระบบ Online โดยมีวีธีเตรียมไฟล์ดังนี้
 
2.1
ทำการ สแกน (Scan) ใบสลิป แล้วบันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg หรือ .pdf หรือ .tif หรือ .bmp
2.2
ทำการถ่ายรูปของใบสลิป ด้วยกล้อง Digital/มือถือ บันทึกเป็นไฟล์ชนิด .jpg สำหรับวิธีนี้ต้องถ่ายให้เห็น รายละเอียดที่สำคัญได้ชัดเจน อาทิ เลขที่บัญชีที่โอน วันเวลาที่โอน จำนวนเงินที่โอน เป็นต้น
3. ทำการส่งไฟล์หลักฐาน (Upload) เข้ามายังระบบ โดยทำได้โดย เลือกชื่อของท่าน(ด้านบนนี้) จากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งหลักฐาน แล้วทำตามขั้นตอนตามที่ระบบแจ้งไว้ เมื่อทำการส่งไฟล์เรียบร้อยแล้ว สถานะของท่านจะเปลี่ยนเป็น รอการตรวจสอบ
4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ โดยเข้าไปยังหน้าจอตรวจสอบรายชื่อ ของงานประชุมนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ว่าท่านจ่ายค่าธรรมเนียมจริง เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนสถานะท่านเป็น เสร็จสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงท่านสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้แล้ว
   

หมายเหตุ: สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที โดยการคลิก link ภายใน E-mail ที่ทางเราส่งให้
(หากไม่พบ E-Mail ดังกล่าวใน Inbox โปรดตรวจสอบใน Folder junk หรือ spam ด้วย)


**เก็บยาอย่างไรให้คงคุณภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศ...
ยาตีกัน
นศภ. กุลวดี ชูชะเอม นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาส...
แคลเซียม .. สาระน่ารู้
พิชญ์ภิญญาณ์ แก้วปานันท์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภ...
จอประสาทตาลอก (Retinal detachment)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภส...ระบบ MUPY E-Registration Service พัฒนาโดย: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554