ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ยินดีต้อนรับ

Welcome to Center of Analysis for Product Quality (CAPQ)

โปรดเลือกบริการที่ท่านต้องการ

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ (ฝ่ายเคมี)

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทางด้านเคมีสำหรับวัตถุดิบ (raw material) ผลิตภัณฑ์ยา (finish drug product) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (dietary supplement) หรือการทดสอบด้านเคมีอื่นๆ

โทร: 095-562-7679

อีเมล์: labiso.mahidol@hotmail.com

ติดต่อเรา

              

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ (ฝ่ายเคมี)

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทางด้านเคมีสำหรับวัตถุดิบ (raw material) ผลิตภัณฑ์ยา (finish drug product) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (dietary supplement) หรือการทดสอบด้านเคมีอื่นๆ

ติดต่อเรา:

              

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ (ฝ่ายสมุนไพร)

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น สารสกัดสมุนไพร ผงสมุนไพร หรือ ยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร

โทร: 096-812-3539

อีเมล์: mucapqnp@gmail.com

ติดต่อเรา

         

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ (ฝ่ายสมุนไพร)

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ พัฒนาวิธีวิเคราะห์ ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น สารสกัดสมุนไพร ผงสมุนไพร หรือ ยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร

ติดต่อเรา:

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายจุลชีววิทยา)

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา เช่น การทดสอบการปราศจากเชื้อ (sterility test) การทดสอบขีดการปนเปื้อนของเชื้อ (microbial limit test) ในผลิตภัณฑ์

โทร: 096-812-3281

อีเมล์: capq_micro@hotmail.com

ติดต่อเรา

    

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ (ฝ่ายจุลชีววิทยา)

ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา เช่น การทดสอบการปราศจากเชื้อ (sterility test) การทดสอบขีดการปนเปื้อนของเชื้อ (microbial limit test) ในผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา: