โปรดทำการเข้าระบบ

เว็บนี้ให้บริการเฉพาะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เท่านั้น

เข้าระบบด้วย Mahidol Account

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการไม่ต้องจำรหัสผ่านที่มีหลายชุด ขณะนี้คุณสามารถเข้าระบบลาออนไลน์ ด้วยบัญชีของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่ใช้งาน Internet และ Webmail ของมหาวิทยาลัย

เข้าระบบด้วยบัญชีคณะเภสัชฯ

งดให้บริการ โปรดเข้าระบบด้วย Mahidol Account แทน ทั้งนี้จะเปิดให้ใช้งานเมื่อระบบยืนยันตัวตนของมหาวิทยาลัยมีปัญหาเท่านั้น

รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ระบบลาออนไลน์ Version 2.0
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright 2020-2023
Faculty of Pharmacy, Mahidol University.