ระบบรับบริจาค MUPY Donation
ติดต่อสอบถาม คุณจรรยาและคุณอุไรวรรณ
096-812-0713 02-354-4316
  หน้าแรก  /  โครงการ  /  ข้อมูลโครงการ
  236 Views

โครงการบริจาคเพื่อการจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์

โสตทัศนูกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างเต็มที่ ในขณะที่อุปกรณ์หลายอย่างของคณะฯ อาจยังไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ นอกจากนี้โสตทัศนูปกรณ์มีอัตราการเสื่อมสภาพที่เร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างพอเพียง ก่อให้เกิดภาระทางการใช้จ่ายค่อนข้างมากและต่อเนื่อง คณะฯ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบริจาคอุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ ได้รับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย และเกิดสัมฤทธิ์ผลที่ดีต่อไป

ร่วมบริจาควันนี้

ร่วมบริจาควันนี้

ลดหย่อนภาษีเงินได้

2 เท่า

รายละเอียดโครงการ

การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ ฯ โดยปกติจะมีการทำแผนจัดซื้อเป็นประจำทุกปี เนื่องจากครุภัณฑ์เหล่านี้ติดตั้งอยู่ในห้องเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งห้องบรรยายขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รวมถึงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต่างๆ ซึ่งมีการใช้งานเป็นประจำทุกวันจากภาระกิจหลักด้านการเรียนการสอนของคณะ ฯ จากการใช้งานอย่างหนักทำให้เกิดความเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และยังต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เช่น การเรียนการสอนแบบ Interactive หรือการเรียนแบบ Online เป็นต้น ทั้งนี้การจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้เงินรายได้ของคณะฯ ถูกใช้กับการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูกรณ์ไปค่อนข้างมาก

ที่ผ่านมานั้นทางคณะฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท FAMA-C โดย MK Restaurant และบริษัท Smooth E สมทบทุนบริจาคเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้อง บรรยาย 202 และ 203 อาคารเทพรัตน์ ที่มีอายุการใช้งานกว่า 25 ปี ให้สามารถรองรับการเรียนการสอนรูปแบบปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้รับการบริจาคจากชมรมศิษย์เก่าของคณะเภสัชศาสตร์ ในการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์บางส่วนของห้อง บรรยาย 206 และ 207 ให้รองรับการเรียนการสอนแบบ Interactive และแบบ Online อีกด้วย

สำหรับโครงการที่วางแผนจัดซื้อ/ปรับปรุงในช่วงปีงบประมาณ 2565 - 2566 อาทิ

- การปรับปรุงระบบเสียงของห้องบรรยาย 206 และ 207 ที่มีปัญหาการได้ยินไม่ทั่วถึงและสัญญาณแทรกจากบริเวณใกล้เคียง
- การจัดซื้อจอรับภาพของห้องบรรยาย 206 และ 207 ที่มีอายุการใช้งาน 20 ปี ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
- การปรับปรุงระบบเสียงของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab) ที่มีอายุการใช้งาน 20 ปี
- การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบภาพของห้องบรรยายขนาดเล็กจำนวน 30 ห้อง ซึ่งเดิมเป็นระบบ Analog (VGA) ให้เป็นระบบ Digital (HDMI)

นอกจากนี้ยังต้องมีการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์อื่นๆ ซึงรวมแล้วใช้งบประมาณในการจัดซื้อประมาณ 1-1.5 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดต้องใช้งานรายได้ของคณะฯ ในการจัดซื้อ และยังมีโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องสันทนาการชั้น 4 อาคารเทพรัตน์ให้เป็นห้องเรียนแบบ Smart Classroom ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสำรวจและออกแบบ โดยคาดว่าจะต้องใช้งบในการปรับปรุงค่อนข้างสูงเช่นกัน

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมบริจาคเงินหรืออุปกรณ์เหล่านี้ เพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะฯ เป็นเภสัชกรที่ดี มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป


ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิทธิพิเศษของผู้บริจาค

ผู้บริจาคสามารถนำยอดบริจาคไปลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า นอกจากนี้ยอดบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปสามารถรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณได้จนกว่าของจะหมด

บริจาคให้โครงการนี้

ผ่านช่องทาง Online ของคณะเภสัชฯ

หรือบริจาคผ่านระบบ E-Donation ของกรมสรรพากร

ผู้บริจาค 10 ท่านล่าสุด

Refcode ชื่อผู้บริจาค ยอดบริจาค ช่องทางบริจาค สถานะ
20220110132037UVG65 ชุติมา อรรคพันธ์ุ 5,000.00 Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20211226042113VBX9N ไม่ประสงค์แสดง 1,000.00 QR-Application เสร็จสมบูรณ์
20211220030607NQRXK ไม่ประสงค์แสดง ไม่ประสงค์แสดง Creditcard เสร็จสมบูรณ์
20211129063722XL38L ไม่ประสงค์แสดง ไม่ประสงค์แสดง QR-Application เสร็จสมบูรณ์
ระบบจะแสดงรายชื่อผู้บริจาคเฉพาะผู้บริจาคที่ตรวจสอบว่าการบริจาคเสร็จสมบูรณ์หรือมีการส่งหลักฐานโอนเงินแล้วเท่านั้น หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค โปรดคลิกที่นี่

ของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

เพื่อเป็นการตอบแทนการบริจาคของท่าน ทางคณะได้มีของที่ระลึกตามยอดที่ท่านบริจาคดังนี้


1,000 - 2,999 บาท
ได้รับแมส

3,000 - 4,999 บาท
ได้รับแก้ว Tumbler หรือนาฬิกาตั้งโต๊ะ

5,000 - 9,999 บาท
ได้รับ Gift set VIVA Research

10,000 - 19,999 บาท
ได้รับ Gift set VIVA Dermo

20,000 บาทขึ้นไป
ได้รับเหรียญพระพุทธมหามงคลเภสัช และ Gift set VIVA Dermo
ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้พร้อมรับของที่ระลึกจนกว่าของจะหมด ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของที่ระลึกโดยการคละรูปแบบและสี
Copyright © 2021-2022
งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
การใช้และการจัดการคุกกี้
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง การเปิดให้ใช้คุณสมบัติทางโซเชียลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข้าเว็บไซต์ของเรา