ระบบสร้าง URL สำหรับ Safe Exam Browser

ท่านสามารถนำ URL จาก Google Form หรือ Microsoft Form หรือจาก Platform อื่นๆ มาสร้างเป็น URL ใหม่ เพื่อให้สามารถบังคับเปิดเฉพาะในโปรแกรม Safe Exam Browser (SEB) ได้

โปรดกรอก URL ต้นฉบับ

โปรดกรอก URL ในรูปแบบที่ถูกต้อง โดยต้องขึ้นต้นด้วย http:// หรือ https:// เท่านั้น

แนะนำ

การทำแบบทดสอบด้วย Google Form และ Microsoft Form เป็นที่นิยมเป็นอย่างสูง เพราะสามารถส่ง URL ให้นักศึกษาทำผ่าน Online ได้ แต่เนื่องจาก URL ที่ได้รับจาก Google Form และ Microsoft Form นั้นสามารถเปิดดูได้ทุก Web Browser จึงอาจเกิดการทุจริตในการทำแบบทดสอบขึ้นได้

ซึ่งปัจจุบันโปรแกรม SEB (Safe Exam Browser) เป็นที่นิยมในการใช้ป้องกันการทุจริตในการทำแบบทดสอบ Online เนื่องจาก SEB สามารถตั้งค่าหน้าเริ่มต้น ใส่รหัสผ่าน ล็อคหน้าจอ รวมถึงจำกัดสิทธิ์ผู้ทดสอบ ไม่ให้สลับหน้าจอ หรือใช้งานโปรแกรมอื่น ในขณะทำแบบทดสอบได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของแบบทดสอบ จึงควรที่จะให้แบบทดสอบ Online นั้นเปิดใช้งานผ่านโปรแกรม SEB ได้เท่านั้น

ซึ่งระบบสร้าง URL สำหรับ Safe Exam Browser นี้ เป็นระบบที่เปลี่ยน URL ธรรมดาจาก Google Form และ Microsoft Form รวมถึง URL จาก Platform อื่นๆ ให้สามารถเปิดใช้งานผ่านโปรแกรม SEB ได้เท่านั้น จึงทำให้มีความปลอดภัยในการทำแบบทดสอบ Online เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง

วิธีใช้งาน

โปรดทำการติดตั้งโปรแกรม SEB ให้เรียบร้อย จากนั้นดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ให้นำ URL ที่ได้รับจาก Google form หรือ Microsoft form หรือ Platform อื่นๆมาวางในช่อง URL ต้นฉบับ จากนั้น กด Submit ระบบจะสร้าง URL ใหม่ที่อ้างอิงกับ URL ต้นฉบับ โดย URL ที่สร้างขึ้นไม่สามารถเปิดผ่าน Web Browser อื่นได้นอกจากเปิดผ่าน SEB เท่านั้น
  • เปิดโปรแกรม SEB Configuration Tool
  • ให้นำ URL ที่ได้จากระบบ ไปกรอกในช่อง Start URL
  • ตั้งค่าอื่นๆตามที่ต้องการแล้วบันทึกเป็นไฟล์ .seb
  • นำไฟล์ .seb ที่ได้ ไปโพสต์ใน Classroom หรือส่ง E-mail เพื่อใช้งานต่อไป