เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัด“โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ (AUN-QA) ประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านแล้ว 267 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จัด “โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ (AUN-QA) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 3 หลักการและเทคนิคในการเขียนมคอ. 3 ตาม Outcome-based Education (OBE) และสอดคล้องกับเกณฑ์ AUN-QA)” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 207 อาคารราชรัตน์ โดยมีผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.ภก. วิชิต โนสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และอาจารย์ ดร. ภญ. ศิตาพร ยังคง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติตามเกณฑ์ AUN-QA และสามารถดำเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินได้
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service