เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 4

อ่านแล้ว 276 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560  
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์ เนื่องด้วยภายหลังจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (รหัสนักศึกษา 5603XXX) จะต้องเลือกสาขาหลักในการศึกษาในหลักสูตร ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ หรือสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยฝ่ายการศึกษา จึงได้จัดงานประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นเพื่อนำเสนอให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงภาพรวมของระบบการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รวมถึงการฝึกงานของนักศึกษาในแต่ละสาขา ตลอดจนการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม นอกจากนี้การประชุมผู้ปกครองยังเป็นเวทีให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจถึงระบบการดูแลนักศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เสนอแนวคิด ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้จบไปเป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคต สามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


มะเขือเทศ กับ ไลโคพีน 2 วินาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 7 วินาทีที่แล้ว
โรคไข้เลือดออก 1 นาทีที่แล้ว
วิตามินและแร่ธาตุ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service