เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หน่วยพัฒนาคุณภาพเยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีงบประมาณ 2559

อ่านแล้ว 348 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้รับผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น จากผลประเมินดังกล่าว เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น หน่วยพัฒนาคุณภาพจึงมีการจัดโครงการเยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามโครงการเภสัชมหิดลสู่การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีงบประมาณ 2559 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานในการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์สุรกิจ นาทีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นคณะกรรมการในการเยี่ยมสำรวจครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจในเกณฑ์พัฒนาคุณภาพฯ และปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 18 หน่วยงาน ดังนี้

วันที่จัดกิจกรรม
หน่วยงานที่เข้าร่วม
31 มกราคม 2560
1. หน่วยยานพาหนะ
2. หน่วยดูแลทรัพย์สิน
3. หน่วยสารบรรณ
2 กุมภาพันธ์ 2560
4. งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
5. งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
3 กุมภาพันธ์ 2560
6. งานกลยุทธ์และแผน
7. หน่วยทรัพยากรบุคคล
6 กุมภาพันธ์ 2560
8. งานคลังและพัสดุ
9. หน่วยอาคารสถานที่
7 กุมภาพันธ์ 2560
10. คลังข้อมูลยา
11. งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
8 กุมภาพันธ์ 2560
12. ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (3 ด้าน)
13. งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
9 กุมภาพันธ์ 2560
14. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
15. สำนักงานข้อมูลสมุนไพร
14 กุมภาพันธ์ 2560
16. งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
17. งานกิจการนักศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2560
18. หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการPhoto Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


โรคไข้เลือดออก 1 นาทีที่แล้ว
วิตามินและแร่ธาตุ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service