เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


หน่วยพัฒนาคุณภาพเยี่ยมสำรวจภาควิชาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีงบประมาณ 2559

อ่านแล้ว 329 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้รับผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น จากผลประเมินดังกล่าว เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น หน่วยพัฒนาคุณภาพจึงมีการจัดโครงการเยี่ยมสำรวจภาควิชาตามโครงการเภสัชมหิดลสู่การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีงบประมาณ 2559 ให้กับภาควิชาภายในคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์สุวัฒนา จุฬาวัฒนฑล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานในการเยี่ยมสำรวจ รองศาสตราจารย์จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์สุรกิจ นาทีสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นคณะกรรมการ ร่วมด้วยคณะกรรมการจากภาควิชา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระพรรณ จิตติคุณ, รองศาสตราจารย์สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร, รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ, อาจารย์ภานุพงษ์ พงษ์ชีวินและรองศาสาตราจารย์พิสมัย กุลกาญจนาธรเป็นคณะกรรมการในการเยี่ยมสำรวจครั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจในเกณฑ์พัฒนาคุณภาพฯ และปรับปรุงกระบวนการทำงานของแต่ละภาควิชาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีภาควิชาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 ภาควิชา ดังนี้

วันที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาที่เข้าร่วม
19 มกราคม 2560
ภาควิชาสรีรวิทยา
20 มกราคม 2560
ภาควิชาชีวเคมี
24 มกราคม 2560

ภาควิชาเภสัชกรรม
ภาควิชาอาหารเคมี
25 มกราคม 2560

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
26 มกราคม 2560

ภาควิชาเภสัชเคมี
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
30 มกราคม 2560
ภาควิชาจุลชีววิทยา
17 กุมภาพันธ์ 2560
ภาควิชาเภสัชวิทยา
Photo Gallery


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาลดไขมันในเลือด 1 ช.ม.ที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service