ข้อมูลการติดต่อและแผนที่


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 447 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ดูแผนที่ของคณะเภสัชศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อเกี่ยวกับ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์สายตรง เบอร์โทรศัพท์กลาง/เบอร์ต่อ
สอบถามเกี่ยวกับการจัดงานประชุมวิชาการของคณะ
- หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ 0-2644-4536 (Fax) 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1414
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ - 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 3110
สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรและการศึกษาในระดับปริญญาตรี ข้อมูลงานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต 0-2354-3748 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1507
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในระดับปริญญาตรี การรับนักศึกษาระบบรับตรง (Direct Admission) / ระบบโควตา (Quota Admission)
- งานกิจการนักศึกษา 0-2354-3749 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1508
สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรและการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และวุฒิบัตร
- งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา 0-2354-3747 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1131
สอบถามเกี่ยวกับงานวิจัย ทุนวิจัย และบริการด้านงานวิจัย
- งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 0-2354-4318 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 3110
- หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง   0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1714, 1715
- หน่วยบริการสัตว์ทดลอง   0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 5748
สอบถามด้านการบริการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยา สมุนไพร และเวชสำอาง
- ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (CAPQ) 0-2354-4320 5538
สอบถามข้อมูลยาและสมุนไพร
- คลังข้อมูลยา 0-2354-4325 (Fax) 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 5301
- สำนักงานข้อมูลสมุนไพร 0-2354-4327 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 5305, 5316
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 0-2644-4609 0-2644-8679, 0-2644-8680, 0-2644-8681, 0-2644-8685 ต่อ 1100
หมายเหตุ: โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น

หมายเลขโทรศัพท์ภาควิชา

ภาควิชา เบอร์โทรศัพท์สายตรง เบอร์โทรศัพท์กลาง
0-2644-8679
0-2644-8680
0-2644-8681
0-2644-8685
เบอร์ต่อ
ภาควิชาจุลชีววิทยา 0-2644-8692 1133
ภาควิชาชีวเคมี 0-2644-8693 5732, 5733
ภาควิชาเภสัชกรรม 0-2644-8694 1300
ภาควิชาเภสัชเคมี 0-2644-8695 5402
ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ 0-2644-8696 5551, 5552
ภาควิชาเภสัชวิทยา 0-2644-8700 5630, 5631
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย 0-2644-8701 5530, 5531
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม 0-2644-8702 1201
ภาควิชาสรีรวิทยา 0-2644-8703 5602, 5603
ภาควิชาอาหารเคมี 0-2644-8704 5706, 5707

หมายเหตุ: โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้นหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน

หน่วยงานภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง เบอร์โทรศัพท์กลาง
0-2644-8679
0-2644-8680
0-2644-8681
0-2644-8685
เบอร์ต่อ
งานบริหารทั่วไป
0-2354-4317 1119
หน่วยสารบรรณ - 1118, 1119
หน่วยทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์. 0-2354-7503 1509, 3203
หน่วยอาคารสถานที่ - 1129, 1138
หน่วยดูแลทรัพย์สิน - 1105, 1110, 3113
หน่วยพัฒนาองค์กรและบุคลากร - 1509
หน่วยยานพาหนะ - 1129
หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ - 1509
งานคลังและพัสดุ
0-2354-4316 1108
หน่วยการเงิน - 1106, 1107
หน่วยพัสดุ - 1113
หน่วยบัญชี - 1106, 1107
งานกลยุทธ์และแผน
0-2354-7501 -
หน่วยพัฒนาคุณภาพ - 1114
หน่วยแผนและนโยบาย - 1139, 1313
งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
0-2354-4318 1115
หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง - 1714, 1715
หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม - 1115
หน่วยบริการสัตว์ทดลอง - 5748
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน
- 5702, 5720
หน่วยปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ - 5702, 5720
หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ - 5702, 5720
งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
- 3110
หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ - 3110

หมายเหตุ: โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้นแผนที่ดูแผนที่ขนาดใหญ่ | GPS Info: 13.761134, 100.528561 or +13° 45' 40.08", +100° 31' 42.82"

Scan2Map

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service